Hoppa till innehåll

Kommunikationsspecialist
Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar

Skapa och stötta både formella och informella nätverk

  • Jag som kommunikationsspecialist skapar förutsättningar för interna nätverk genom uppmuntran, stöd och budget som möjliggör för medlemmarna att själva påverka mycket av innehållet och formatet, samt genom att etablera samarbete mellan nätverken och ledningen.

Motverka att medarbetare behöver vänja sig vid exkluderande beteenden

  • Jag som kommunikationsspecialist ska kommunicera företagets kultur, värderingar och framför allt tydlighet kring vilka beteenden som inte är acceptabla.

Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller

Synliggör kvinnor som har en ledande befattning

  • När jag som kommunikationsspecialist planerar och skapar innehåll för våra interna kommunikationskanaler ser jag till att regelbundet lyfta fram personer med tekniknära ledande roller i bolaget, i lika delar från båda könen som representerar organisationen, som berättar om sitt arbete, spännande projekt och sin utveckling.
  • När jag som kommunikationsspecialist planerar och skapar innehåll för sociala medier ser jag till att kontinuerligt lyfta fram prestationer från båda könen, och att det görs med samma ton och ordval oavsett kön.
  • När jag som kommunikationsspecialist planerar och skapar innehåll för våra sociala kanaler (t ex LinkedIn, Instagram) ser jag till att kontinuerligt publicera stories där ledare, i lika delar från båda könen som representerar organisationen, berättar om hur det är att arbeta hos oss.

Säkra att karriärplaneringen blir ett aktivt instrument som verkligen motiverar medarbetaren

  • När jag som kommunikationsspecialist arbetar med karriärvägar för växare/talanger så gör jag karriärvägarna synliga och kända för hela organisationen, så att enskilda medarbetare själva kan se i ett system vad som kan komma att krävas för utvecklingsinsatser för att nå en viss position eller specialistroll.

Attrahera: Ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att alla aktiviteter som syns för målgruppen har jämn könsfördelning