Hoppa till innehåll

Sverige behöver högre tillväxt, bli mer konkurrenskraftigt och än mer attraktivt som investeringsland.” 

Det sade statsministern Ulf Kristersson i regeringsförklaringen som presenterades igår. Hittills har inga regler ändrats men det sänder ett positivt budskap och vi hoppas att det blir tongivande i de reformer som regeringen gör under de kommande åren. Att reformtakten ska öka under mandatperioden indikeras av att ett nytt kansli inrättas med erfarna utredare under Statsrådsberedningen för att korta utredningstider och för att reformprocesserna ska gå fortare, vilket TechSverige välkomnar.  

Den drygt 40 minuter långa regeringsförklaringen innehöll förstås många olika delar. 

Frågor kopplade till den höga inflationen, säkerhetsläget, våldsutvecklingen och inträdet i Nato tog förstås stor plats.  

Några intressanta delar för techbranschen togs upp. Som statsministern tidigare har aviserat lyftes att en AI-kommission ska tillsättas med uppdraget att ge vägledning för att både ta tillvara på de stora möjligheterna men också hantera olika risker. TechSverige välkomnar tillsättandet av en kommission och ser behovet av att fokusera på näringslivssamverkan och att konkreta åtgärder tas fram. Vidare framgår att cyberförsvaret kommer att byggas ut liksom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. För att möta kompetensbehoven inom techbranschen är det en välkommen satsning men som också kräver ökad kännedom om utbildningsformen för att fler ska söka sig till efterfrågade utbildningar. Det är viktigt att satsningen på yrkeshögskolan följs av tydliga uppdrag och resurser till Myndigheten för yrkeshögskolan för att öka kännedomen hos presumtiva studenter.  

Regeringen presenterade även i förra veckan reformer kopplat till förenklingsåtgärder, expertskatt och 3:12-regler. Någonting som statsministern även betonade i regeringsförklaringen. En viktig pusselbit för svensk konkurrenskraft och vi ser fram emot fler. Klart mer hoppingivande än beskeden kopplade till inkomstskatterna.  

Avsnittet om att välfärden kommer att få mer pengar fick stor plats fast att inga summor preciseras. Dock är förhandsbeskedet att regeringen aviserat 350 mnkr över 3 år för att realisera en digital infrastruktur för vården mycket positivt och välkommet. Sveriges kanske största mjuka infrastrukturprojekt behöver resurser och nu är det viktigt att denna satsning gynnar näringslivet och blir innovationsfrämjande. 

Statsministern framförde att en satsning på skolböcker ska genomföras där skärmtid ska bytas mot lästid. Vi anser att skolan har ett ansvar att rusta eleverna för framtiden där digital kompetens och digitala färdigheter kommer att vara helt nödvändiga, både i vardagen och på arbetsmarknaden. Digitalisering i skolan gör det möjligt att individ- och behovsanpassa lärandet. Ofta används digitala lösningar i kombination med analoga läromedel. Det är sällan antingen eller. TechSverige vill se en ansvarsfull utveckling av digitalisering i skolan bl.a genom att gå vidare med den nationella digitaliseringsstrategin, som Skolverket har föreslagit.  

Som sagt, vi väljer att fokusera på det positiva och det var flera budskap i regeringsförklaringen som lovade gott och som TechSverige påtalat att vi vill se åtgärder inom. En regeringsförklaring är många ord. Vi hoppas att beskeden om inriktningen omvandlas till konkreta reformer för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.  

Onsdagen den 20 september överlämnas budgetpropositionen till riksdagen där regeringen preciserar sina satsningar och neddragningar.  


Christina Ramm-Ericson

Näringspolitisk chef, TechSverige