Hoppa till innehåll
Pressbild Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige

”Vi har ett ansvar att rusta eleverna för den digitala framtiden”

I dag överlämnar TechSverige sitt remissvar på Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi. Strategin, som presenterades för regeringen i december 2022, ska fastställa målen för skolans digitalisering under de kommande åren. I remissvaret framhåller TechSverige att skolan har ett  ansvar att rusta elever för den digitala framtiden. En uppgift som både skolministern och arbetsmarknadsministern bör prioritera för att stärka Sveriges sysselsättning och utveckling.

– Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafterna i samhället. Digitalisering och digital teknik har blivit en alltmer integrerad del av samhället och arbetslivet. Nästan alla yrken idag kräver någon form av digital kompetens, från att kunna hantera enkla datorprogram till att skapa och underhålla komplexa system, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige.

Innovationer som exempelvis AI, VR, blockchain och kvantdatorer kommer att förstärka och påskynda denna utveckling. För att kunna hantera och utnyttja dessa nya teknologier på ett säkert och effektivt sätt, behöver vi rusta den framtida arbetskraften med rätt kunskaper och färdigheter. Elever som är rustade med digital kompetens, har bättre förutsättningar att möta såväl möjligheter som de utmaningar digitaliseringen för med sig, skriver TechSverige i remissvaret.

En ansvarsfull och organiserad utveckling
Genom att fatta beslut om den nya digtitaliseringsstrategin tar också regeringen ett viktigt steg mot att säkra en ansvarsfull och organiserad utveckling av digitaliseringen i skolan:
– Utan en gemensam strategi ökar riskerna med att digitaliseringen används på fel sätt, vilket kan ha negativa konsekvenser på elevers kunskapsutveckling.

TechSverige menar också att för att strategin ska få effekt behöver skolväsendet ges förutsättningar för att nå målen. Ana Andric utvecklar vad som kommer att behövas framåt:

– För det första krävs kompetenssatsningar på lärare, rektorer och huvudmän, så att de besitter den kompetens som krävs för att kunna utveckla den digitala undervisningen och leda digitaliseringen i skolan.

”För det första krävs kompetenssatsningar på lärare, rektorer och huvudmän”

Ana Andric, näringspolitisk expert

Ana Andric menar också att samverkan mellan skolan och näringslivet måste öka:

– Det är en förutsättning för att såväl lärare som elever ska kunna hålla sig à jour med teknik och förändrade kompetensbehov. Exempel på detta är utvecklingen av AI och ChatGPT som öppnar upp för nya möjligheter till ökat lärande, och samtidigt utmanar vissa arbetssätt.

Även forskning och utvärdering av skolan behöver stärkas för att öka kunskapen om vad som fungerar och vad som inte gör det. Slutligen krävs det resurser för att genomföra strategin.

Satsningar på digitalt kompetenslyft
I remissvaret lyfter TechSverige fram behovet av att satsa på ett digitalt kompetenslyft bland lärare, rektorer och huvudmän.

– Lärare och förskolelärare har en central roll i elevernas kunskapsutveckling. För att kunna utforma lärmiljöer som bidrar till att höja elevernas digitala kompetens är det av största vikt att lärare besitter rätt kompetens.

Hon menar att det är viktigt att lärarutbildningen leder till att blivande lärare utvecklar adekvat digital kompetens samt att de i yrkeslivet ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

– Detta kräver såväl en översyn av den befintliga lärarutbildningen som nationella satsningar på kontinuerlig kompetensutveckling. Att endast öka lärarnas kompetens är dock inte tillräckligt. Skolledare och beslutsfattare måste också få kunskap om hur digitaliseringen påverkar samhället och skolan.

TechSverige är hoppfulla om den nya strategin för digitaliseringen i skolan.

– Vi hoppas att regeringen inom kort fattar beslut om en ny strategi för digitaliseringen i skolan samt att regeringen hörsammar våra medskick. Skolverket bör ges i uppdrag att samordna framtagandet av handlingsplanen för genomförandet av strategin i samverkan med skolor, huvudmän, näringsliv och forskning. Skolverket bör också ges i uppdrag att följa upp strategin.