Hoppa till innehåll
Sverige och Kenya står värd för FN:s klimattoppmöte, Stockholm +50, vars syfte är att påskynda genomförandet av de åtgärder som krävs för att nå målen i Parisavtalet till 2030. Budskapet från FN:s miljöprogram UNEP och klimatpanel IPCC är tydligt: vi står inför en stor, global utmaning. Koldioxidutsläppen behöver minska drastiskt och omställningstakten behöver öka snabbt för att klimatmålen ska nås. Och alla måste bidra.

Techbranschen antar utmaningen. Det skriver företrädare från bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige och räcker samtidigt ut en hand till beslutsfattare som vill öka tempot i klimatomställningen.

Hållbarhetsutmaningarna i världen berör alla och förändrar förutsättningarna för samhället, näringslivet och vårt privatliv. Hur väl vi tar oss an utmaningarna idag påverkar inte bara den närmaste tidens utveckling, utan även kommande generationers livskvalitet och förutsättningar. För oss i techbranschen är frågan högprioriterad.

TechSverige presenterar i dag en rapport som belyser två aspekter av hållbarhet. Dels branschens egna hållbarhetsutmaningar och arbetet för att minska dem, dels vår unika position som möjliggörare av andra branschers omställning mot mer hållbara flöden, tekniker och affärsmodeller – med minskade fossila utsläpp och reducerad klimatpåverkan som följd.

I rapporten presenterar vi nio konkreta policyförslag för en hållbar techbransch, som bidrar positivt till både sitt eget och andra branschers klimatarbete och till ett mer hållbart samhälle i stort. Det handlar bland annat om styrning mot ökad återanvändning av småelektronik, främjande av hållbara digitala lösningar genom ökad tillgång till data och ett skifte där upphandlingar främjar hållbara val och innovationer i branschen.

Techbranschens bidrag till de globala klimatmålen ligger som nämnts inte enbart i den egna omställningen, utan i utvecklingen av smarta produkter, tjänster och infrastruktur som hjälper andra branscher och hela samhället att ställa om och bli mer hållbart.

Enligt World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 stödjas med befintlig teknik och tekniska lösningar, så som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), och robotteknik.

Flera av våra drygt 1 400 medlemsföretag har, tillsammans med olika partners, tagit fram digitala lösningar som reducerar klimatpåverkan i andra sektorer; bland exemplen finns blockkedjeteknik för klimatsmarta livsmedelskedjor, 3D-modellering som minskar utsläpp i byggsektorn och sensorteknik som optimerar flöden i tillverkningsindustrin. Lösningarna har det gemensamt att de kan skalas upp och spridas till andra sektorer globalt vilket ökar tempot i klimatomställningen.

Klimatutmaningarna är stora och allvarliga. Därför kan vi inte slå oss till ro med att våra lösningar gör gott för andra, eller med att vårt eget hållbarhetsarbete är ambitiöst. Vi måste medvetet arbeta vidare på båda fronterna. Ett innovativt hållbarhetsarbete är även viktigt för Sveriges framtida konkurrenskraft och som potentiell exportvara. Tekniken i sig löser inga problem, men vi kan välja att använda den på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle. TechSverige verkar för en hållbar techsektor, tillsammans med beslutsfattare och andra aktörer. För att nå klimatmålen behövs ännu fler och bredare samarbeten med organisationer, myndigheter och politiker samt ett effektivare genomförande. Till alla de beslutsfattare som samlats i Stockholm för att möta klimatutmaningarna vill vi rikta följande uppmaning: Vänd er till techbranschen för att hitta lösningar!

Svenska techföretag vill och kan bidra till transformativa förändringar på samhällsnivå – lokalt, regionalt, nationellt och globalt – och till att öka tempot i klimatomställningen.

Magdalena Aspengren, ordförande TechSveriges Hållbarhetsråd

Frida Faxborn, näringspolitisk expert med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågor, TechSverige

Rapporten Hållbar tech och Tech för klimatet hittar du här
Delta i  lanseringsseminarium om hållbarhetsrapporten här