Hoppa till innehåll
Den 15 april lämnades regeringens vårproposition till riksdagenPandemin fortsätter att påverka stora delar av världsekonomin. I slutet av 2020 hade vi ett fallande BNP då smittspridningen tog fart igen. Sverige bedöms befinna sig i en lågkonjunktur fram till 2023. Virusutbrottet har även slagit hårt mot jobben. Drygt 8 procent av arbetskraften är nu arbetslös och långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin.

Vårpropositionen målar upp en bild där fortsatt reformarbete krävs för att lösa samhällsproblem som Sverige hade före pandemin.  Klyftan mellan stad och land måste slutas, inte minst när det gäller jobb och företagande. De finansiella utmaningarna nämns också där Sveriges befolkning förväntas öka med närmare 9 procent mellan 2020 och 2035 och till stor del i de åldersgrupper där de offentliga utgifterna för välfärdstjänster och transfereringar är större än skatteinbetalningarna.

Men trots att regeringen alltså identifierat stora utmaningar och behov av åtgärder så lyser åtgärderna som skulle möjliggöra en hållbar tillväxt och stark svensk konkurrenskraft för att rusta Sverige för framtiden med sin frånvaro! IT&Telekomföretagen har redan uppmanat den svenska regeringen att ta fram en plan för återhämtningen. Och vi upprepar det nu igen. Det behövs en plan som visar inriktning och prioriteringar och som adresserar de utmaningar som kan lösas med hjälp av digitalisering. Omställning tar tid och resurser men kostnaden för att inte ställa om kommer att vara betydligt högre.

EU:s återhämtningsfond ger oss möjligheter till ambitiösa satsningar på digitalisering. Men i regeringens vårbudget är budskapet tydligt. Inga nya satsningar kommer att presenteras utan pengarna ska istället användas för att finansiera redan presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2021 och tidigare extra ändringsbudgetar. När andra länder presenterar offensiva satsningar på digitaliseringen tacklar Sverige samhällsutmaningar med tomma ord. När reformbehoven är större än på länge väljer regeringen obegripligt nog att minska på anslagen för digitala lösningar.

Den nationella digitaliseringsstrategin med ambitionen om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter ter sig alltmer som en tom kuliss utan vare sig ambition eller vilja när det kommer till handling. Förväntningarna på en ambitiös plan föll platt. Det bidde inte ens en tummetott!


Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen