Hoppa till innehåll
En ny rapport från Almega, som brutits ut på IT&Telekomföretagens medlemmars svar, pekar på vad som behöver ske för att fler techföretag ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Tidskrävande formalia, fokus på lägsta pris och för många och irrelevanta krav listas som några av de största hindren.

Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora utmaningar. Behoven av offentlig service växer i takt med att vi lever längre och blir allt fler. Samtidigt ökar medborgarnas krav på kvalitet i offentlig verksamhet där digitaliseringen är en viktig del av lösningarna.

– Digitaliseringen måste fortsätta för att vi ska kunna klara en hållbar omställning av samhället och för att kunna upprätthålla en god välfärd. Offentlig sektor fyller en nyckelfunktion i arbetet med att accelerera den utvecklingen. Ett välfungerande samspel mellan privat- och offentlig sektor är därför avgörande, inte minst för att inte gå miste om allt det som marknaden kan bidra med, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen.

Formalia, prispress och tidsaspekten ett hinder
Av Almegas rapport ’Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling’ framgår att många tjänsteföretag idag avstår från att delta i offentliga upphandlingar, trots att offentlig sektor är en naturlig kund. Bland IT&Telekomföretagens medlemmar är de främsta orsakerna att formalia för deltagandet är för tidskrävande och att det läggs för mycket fokus på lägsta pris. Bland de svarande anger 58 procent att processen kring att delta i offentliga upphandlingar är för krånglig och nästan hälften (45 procent) anger att det blivit krångligare de senaste tre åren.

Dialog måste prioriteras
På frågan om man anser att de offentliga aktörerna har en bra dialog med marknaden inför sina upphandlingar svarade endast 1 procent att det alltid sker. 55 procent svarade att det aldrig eller nästan aldrig sker.

– Svaren stärker slutsatserna i den rapport som IT&Telekomföretagen presenterade i september 2020 Leverantörer av samhällsnytta. I den framkommer det att innovation behöver prioriteras framför pris, att en ökad dialog mellan offentlig sektor och leverantörer är av största vikt och att rätt kompetens är grundläggande för framgångsrika upphandlingar, säger Frida Faxborn, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen.

– IT&Telekomföretagen vill bidra till att utveckla samspelet mellan det offentliga och techbranschen, samt att utveckla hela marknaden för att på så vis stödja den offentliga sektorn i sitt viktiga uppdrag. Vår förhoppning är att fler företag, med rätt förutsättningar, ska intressera sig för och ha möjlighet att agera på den offentliga marknaden. Vi vill också se att offentliga aktörer i allt högre utsträckning ska ta tillvara på den innovationskraft och leveransförmåga som finns inom techsektorn, avslutar Frida Faxborn.

IT&Telekomföretagens rapport Leverantörer av samhällsnytta
Almegas rapport Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling
IT&Telekomföretagens utbrutna svar