Hoppa till innehåll

Få ned antalet överprövningar, mod att prioritera innovation och ökad transparens mellan det offentliga och marknadens aktörer. Det är några av de förslag på åtgärder som presenteras i rapporten ’Leverantörer av samhällsnytta’. Rapporten bygger på en analys av samspelet mellan det offentliga och leverantörer inom IT och telekom. Den syftar till att öka kunskapen om nuläget, utmaningarna och möjligheterna på den offentliga IT- och telekommarknaden för att främja utvecklingen av marknaden och höja samhällsnyttan.

Att IT- och telekombranschen är en viktig samarbetspartner till det offentliga är ett faktum. Digitaliseringen av samhället ökar och branschen erbjuder nödvändiga och smarta lösningar för bl.a. offentlig förvaltning, välfärd, vård, skola och omsorg. Statlig och kommunal förvaltning har ett stort behov av grundläggande utrustning och tjänster från vår bransch, det har blivit än tydligare under coronakrisen och att det behovet kvarstår och kommer att öka framöver går inte att förneka. Det ligger i allas vårt intresse som skattebetalande medborgare att dessa investeringar är effektiva och att upphandlingsprocessen är effektiv, marknadsanpassad och konkurrensgynnande. Fler företag behöver intressera sig för att agera på den offentliga marknaden och myndigheter behöver bli bättre på att ta tillvara på branschens innovationskraft, det vinner alla på.

I rapporten identifieras sex prioriterade utvecklingsområden för att förbättra samspelet och förutsättningarna på marknaden.

 

Områdena i korthet:
– Antalet överprövningar måste bli färre. För att marknaden ska fungera effektivt är det viktigt att överprövningar fortsätter att minska. Regeringen måste lagstifta om en processtid på maximalt 90 dagar i första instans.
– Innovation behöver prioriteras. Upphandlande myndigheter och enheter behöver bli modigare och upphandla på funktion och det resultat man vill uppnå.
– Ökad transparens är viktigtDet offentliga uppmanas att upprätta upphandlingsplaner och vara transparenta med dessa.
– Bättre samverkansformer och ökad dialog behövs. Den offentliga sektorn och branschen behöver hitta ännu bättre löpande samverkansformerbl.a. genom inrättande av ett nationellt forum för frågor av upphandlingsstrategisk art.
– Stötta och motivera fler företag att verka på den offentliga marknaden. Företagen måste rustas för att delta på den offentliga marknaden.
– Branschen behöver ta ansvar och bidra till gott samspel och ökat förtroende. Branschen har ett ansvar att engagera sig i kundens behov, vilket kräver resurser även hos leverantörerna för att föra dialog, skapa tillit och förtroende. 

 

Rapport: Leverantörer av samhällsnytta
(Uppdaterad version 2 oktober 2020)