Hoppa till innehåll

Den 7 maj höll IT&Telekomföretagen årsstämma. På grund av rådande omständigheter hölls stämman för första gången digitalt. Pär Fors, sittande ordförande, blev omvald och berättar här om styrelsens arbete inför det kommande året.

Vad ser du mest fram emot att få fortsätta driva för arbete som omvald styrelseordförande?

När man blickar framåt mot det kommande året så ser jag att det framförallt är två perspektiv som kommer att vara i fokus. Det ena är att vi behöver förhålla oss till de omständigheter som har uppstått på grund av coronaviruset. Trots att smittspridningsläget förbättrats så behöver vi fortsätta att stötta våra medlemsföretag i frågor som uppkommit på grund av coronapandemin. Det kan till exempel handla om att vara ett direkt stöd i arbetsrättsliga frågor, men också att vara en drivande part tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv i frågor som rör de stödåtgärder som regeringen har infört till följd av viruset.

Förutom att vi har ett viktigt arbete framför oss vad det gäller att fortsätta stötta våra företag i frågor relaterade till utvecklingen av coronapandemin, har vi ett viktigt, konstruktivt och framåtriktande arbete framöver vad det gäller återstarten av Sverige. Det andra perspektivet handlar på så sätt om att skala upp det framåtriktade arbetet och visa hur IT- och telekombranschen är en viktig motor för att starta igång ekonomin igen, exempelvis genom att arbeta med digitaliseringsfrågor. Ett digitalt kraftfullt Sverige kräver nya lösningar, inte minst vad gäller IT-infrastruktur.

Vilka utmaningar står branschen inför framöver?

Vi har jobbat aktivt med att driva IT- och digitaliseringsfrågor mot politiken för att visa vad branschen kan bidra med till samhället inom olika områden och det är ett fortsatt viktigt arbete för oss. Många av de utmaningar som finns inom IT- och telekombranschen är kopplade till olika regulatoriska frågor. Det kan till exempel handla om att skapa säkra molnlösningar, men också regulatoriska frågor som kan underlätta för startup-scenen så att den kan utvecklas.

Under coronapandemin har införandet av nya digitala arbetssätt och tjänstersom tidigare tagit månader, eller år att genomföra, nu gått på några veckor. En utmaning – eller vår stora möjlighet – är att se till att hålla i detta arbetssätt med snabbare beslutsfattande. I synnerhet inom 5G-området är det viktigt att vi håller tempot, eftersom vi ser att vi halkar efter resten av världen på grund av en saktfärdighet i regulatoriska frågor.

Ytterligare en viktig fråga för oss och något som är en utmaning för branschen, är att öka andelen kvinnor. Vi har tidigare varit framgångsrika i vårt förändrings- och ledarskapsprogram Womentor, som vi nu har tagit upp igen med målet att höja takten i branschens jämställdhetsarbete och öka andelen kvinnor som arbetar på IT- och telekomföretag.

Vilka frågor tycker du är viktiga för IT&Telekomföretagen att fortsätta driva? 

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att påverka regering och myndigheter så att de bejakar den digitala utvecklingen och ser till de behov som finns hos vår viktiga digitala sektor. Inom telekomområdet kommer 5G fortsättningsvis vara en stor fråga, där vi i Sverige tyvärr har hamnar på efterkälken i förhållande till resten av världen. För att stärka Sveriges globala konkurrenskraft gäller det att ta tillvara och bygga vidare på de möjligheter som 5G erbjuder. En viktig uppgift för oss är att förklara hur ny teknik med till exempel AI och robotiseringen kan användas på ett säkert sätt och möjliggöra nya lösningar. Inte minst för det offentliga Sverige behöver vi visa hur digitala lösningar kan ha hög säkerhet, så att säkerhets- och regulatoriska frågor inte förhindrar den tekniska utvecklingen.

Att påvisa nyttan av digitala lösningar och att öka det digitala användandet är också viktiga frågor för oss att driva vidare. Utveckling av tjänster och lösningar som distansundervisning och digitala vårdbemötanden är två exempel på områden där det digitala användandet kan öka – som komplement till den ordinarie verksamheten.

Hur ser du på situationen som råder just nu utifrån ett branschperspektiv?

Den kris vi upplever just nu har satt fingret på vikten av digitalisering och satt frågor som rör vår bransch högt upp på agendan. Av våra kunder i branschen är det tydligt att de mer digitalt mogna företagen, eller myndigheterna, har klarat sig genom krisen mycket bättre än de digitalt omogna. På så sätt har pandemin, mitt i allt elände, ytterligare bevisat hur digitaliseringen utgör en viktig del i lösningen på många samhällsutmaningar som vi står inför.

Jag är väldigt stolt över hur vi i branschen har förmått att bidra med nya tjänster, så väl som att leverera de mest grundläggande tjänsterna som behövs för digitala möten, distansarbete- och undervisning. Utan den digitala infrastrukturen som vi har i Sverige, hade vi inte kunnat göra den omställning som vi har gjort. Vi i Sverige har klarat av den omvälvande och snabba förändringen mycket bättre än många andra länder.

Det återstår dock mycket att göra vad det gäller IT-infrastrukturen i Sverige. Att alla ska ha tillgång till bredband med bra uppkoppling är en demokratifråga. Det finns alltför många människor på glesbygd som inte kan jobba på distans under samma förutsättningar som människor som bor i tätorter, varför det är viktigt att arbeta för en förbättrad uppkoppling utanför städerna.