Hoppa till innehåll

I går, torsdagen den 7 maj, genomförde IT&Telekomföretagen vårt allra första digitala årsmöte. Jag är å ena sidan väldigt glad, då det är för oss alltid är en stor dag med årsmöte i vår medlemsstyrda organisation – ett tillfälle då vi får möjlighet att titta tillbaka på året som gått, synliggöra vårt arbete, det vi är stolta över – men också ta avstamp framåt.

Det är stort inte minst för mig, efter mitt första år som förbundsdirektör. Samtidigt så är vi väl alla i någon mån tyngda av den situation vi och samhället befinner oss i.

För vem kunde förutspå att vi denna vår skulle hamna i en extraordinär kris till följd av ett biologiskt virus, och att detta skulle slå så hårt mot vårt samhälle, näringsliv och oss själva som människor?

Jag vet att några av er jobbar på högtryck för att möta den ökade efterfrågan i en tid då den digitala omställningen går snabbare än någonsin. Men många av er känner också tydligt av att väsentliga delar i samhället har stängt ner och att efterfrågan på era tjänster har minskat drastiskt. Läget är synnerligen kritiskt och oroväckande.

Enligt Radar Ecosystems bedöms IT-marknaden tappa 15 – 20 miljarder kronor under 2020, vilket är en minskning av IT-marknaden på 12 procent under 2020 med en återhämtning 2021 med 6 procent och därefter med 4 – 5 procent per år. Det innebär att den svenska IT-marknaden når samma nivåer som före Covid-19 först till år 2023. För det krävs dock en starkare återhämtning än under finanskrisen 2008 – 2009.

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronapandemin och dess stora påverkan på näringslivet, har IT&Telekomföretagen skickat ut en enkät till våra medlemsföretag. Syfte är dels att kunna informera om läget i branschen och ge bästa möjliga stöd till er medlemmar, dels för att informera beslutsfattare om vilka åtgärder som krävs för att stödja företagen i branschen. Ta gärna del av resultat som ni hittar här.

Vi vet med andra ord att många företag lider stort och att den ekonomiska påverkan för er medlemsföretag, givet covid-19, är ett faktum. Mot bakgrund av detta fattades därför – vid gårdagens årsstämma – beslut om en tillfällig rabatt om 50 procent på branschavgiften under 2020. Rabatten gäller för alla befintliga medlemmar och för nytillkomna medlemmar som tecknar medlemskap under 2020. Lär mer om beslutet här.

IT&Telekomföretagen agerade direkt när företagen började drabbas genom vår samverkan med Almega och Svenskt Näringsliv. Det har handlat om att agera kraftfullt och snabbt för att skapa andrum för företag och anställda. Flera av krisåtgärderna som regeringen har beslutat ligger i linje med de förslag vi drivit. Flera nödvändiga åtgärder, men mer kommer att behövas.

Några av de stöd som finns tillgängligt idag för att lindra de ekonomiska effekterna av den kris våra företag befinner sig i – resultat av vår, Almegas och Svenskt Näringslivs gemensamma påverkansarbete:

  • Staten tar sjuklöneansvaret från företagen under april och maj (besked om att staten även står för det i juni och juli)
  • Statlig garanti för lån till små och medelstora företag upp till 100 mdkr. Staten tar ca 70 procent av kreditrisken.
  • Arbetsgivaravgifterna sänks med två tredjedelar för 30 anställda i varje företag.
  • Alla företag får anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatter och moms under tre månader. Räntan på anståndet har sänkts från 6,6 till 3,1 procent.
  • Statligt stöd till korttidspermitteringar införs den 7 april men gäller från den 16 mars. I kraft hela året.
    Att verksamheten ”infrastruktur för elektroniska kommunikationer” räknas som samhällsviktig funktion med rätt till barnomsorg om en stängning av förskola och skola skulle bli aktuell.

Vi har också presenterat ett åtgärdspaket – en önskad, politisk åtgärdsplan – med åtgärder som vi ser på kort och på lite längre sikt måste till för att branschen ska kunna upprätthålla sin allt viktigare roll som samhällsbärare och som motor för svensk ekonomi. I den stundande lågkonjunkturen som nu står för dörren behövs tillväxtfrämjande investeringar som kan kick-starta den svenska ekonomin. Här kommer den digitala sektorn att utgöra en central roll som möjliggörare, men för detta krävs rätt förutsättningar och att rätt politiska beslut fattas. Vi uppvaktar nu ministrar, partiledare, riksdagsledamöter och utskott i syfte att få gehör och förankring för våra förslag.

För en sak vet vi med säkerhet; om det inte vore för vår världsledande techsektor, den relativt höga digitala mognaden bland landets medborgare och att Sverige trots allt har kommit en bit på vägen i sin digitala omställning, hade vi stått ännu svagare i denna kris vi nu upplever. Mitt i allt elände har coronakrisen påvisat styrkan i digitaliseringen och vi som bransch ska vara stolta över hur vi faktiskt hjälper Sverige genom dessa tuffa tider.

Vår bransch står redo för att underlätta för alla delar av samhället, såväl för det offentliga som det privata, att fortsatt hålla viktiga och kritiska verksamheter igång. Just därför tog vi också tidigt, i krisens inledande skede, initiativet till branschuppropet #vitecherupp i syfte att synliggöra och uppmana till goda exempel på hur användningen av ny teknik, IT och digitala tjänster bidrar till att hantera den pågående krisen.

Hittills har som sagt 2020 inte blivit som vi tänkt och planerat för. Med anledning av coronakrisen har vi prioriterat om stora delar av vår verksamhet för att ge största möjliga medlemsnytta. Ska jag vara ärlig så är det svårt att helt förutspå händelseutvecklingen under resten av året. Vi försöker vara så följsamma som möjligt och möta upp mot era behov och vara lyhörda för det som sker i samhället i övrigt och i politiken. Det är helt klart ett år då vi behöver vara på tårna, vi behöver samla oss, vi behöver vara kraftfulla tillsammans.

Vi kommer att fortsätta att jobba med vårt åtgärdspaket, driva på de åtgärder som behövs på kort sikt för att ni som medlemsföretag ska kunna hantera det akuta i coronakrisen, och samtidigt driva på för de strukturåtgärder och reformpaket som behövs på längre sikt. Utöver detta kommer vi att fortsätta att bevaka och påverka i de för branschen viktiga gemensamma frågorna. Och vi kommer att fortsätta att driva på en utveckling av kollektivavtalen och utveckla vårt arbetsgivarstöd.

Mycket har som sagt präglats av de senaste månadernas corona-fokus, men om jag innan coronakrisen skulle sammanfatta året som gått, som också alltså är mitt första som förbundsdirektör, så skulle jag säga WOW! Jag är i första hand så imponerad och inspirerad av allt det fantastiska arbete som ni som medlemsföretag gör. Jag vill tacka er för att ni gör det så lätt för oss att, i linje med vårt uppdrag lyfta fram vår bransch som värdeskapande och ansvarstagande.

Tack också för att ni bidrar så engagerat till förbundets och vårt gemensamma arbete att skapa ännu bättre förutsättningar för er och för den digitala utvecklingen.

Tillsammans skapar vi framtiden!

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen