Hoppa till innehåll

En enkät som besvarats av 212 IT-arbetsgivare just innan Coronakrisen visar att programmering back- och frontend är de mest eftersökta kompetenserna, men att Data Science och DevOps har stark tillväxt. En ny fråga som ställts rörande re- och upskilling visar att arbetsgivare gärna ser kompetensutveckling inom projektledning och verksamhetsutveckling. Enkäten var planerad som underlag för ny rapport om IT-kompetensbristen, som dock skjuts upp till efter Coronakrisen.

IT&Telekomföretagen sände i slutet av februari ut en enkät till arbetsgivare om behovet av IT-, telekom- och annan digital spetskompetens, detta som ett led i att senare under våren 2020 ta fram en uppföljande rapport till IT-kompetensbristen från 2017. På grund av Coronakrisen kommer rapporten att tas fram tidigast under hösten 2020, då en stabilisering efter krisen skett och en eventuell uppföljande enkät skickats ut.

Klicka på denna länk för att ta del av resultatet från enkäten. Kartläggning av kompetensbehov inom IT/telekom/digitalisering feb 2020

Svaren i enkäten återspeglar läget just före Coronakrisen, och att de ökningssiffror i behovet av olika kompetenser på några års sikt inte kan anses gälla längre. Svarsbilden kan dock ge en vägledning om de relativa behoven av olika kompetenser, det vill säga vilka kompetenser som är mer eller mindre efterfrågade. Detta kan fungera som underlag för utbildningsanordnare som vill erbjuda kompetensutvecklingsinsatser under den pågående Coronakrisen.

Enkäten togs fram i samarbete med en rad andra organisationer och besvarades av 212 arbetsgivare i huvudsak verksamma inom IT och telekom.

Enkätsvaren visar följande:

  • Krav på snabb och flexibel leverans av IT-tjänster och system är liksom 2017 den viktigaste, kompetenspåverkande drivkraften.
  • Kompetens inom back-end-programmering efterfrågas mest i absoluta tal.
  • Kompetens inom data science har den starkaste tillväxten i efterfrågan. Även DevOps växar kraftigt i efterfrågan.
  • Re-/upskilling som alternativ källa till kompetens jämfört med att rekrytera ”färdig” kompetens är mest relevant för kompetenser inom verksamhets-/processutveckling, projektledning, teknisk försäljning och agil coachning.
    2020
    Februari 2020