Hoppa till innehåll

”Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige” är skriven av Nima Sanandaj på uppdrag av IT&Telekomföretagen och belyser de samhällsvinster digitaliseringen möjliggör, hur Sveriges ledning i internationell jämförelse krymper, och vad som nu behöver göras för att möjligheterna ska kunna realiseras.

Rätt nyttjad är digitaliseringen vårt starkaste verktyg

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, säger vår nuvarande regering. Vad betyder det, egentligen?

Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan digitaliseringen bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har IT&Telekomföretagen talat ganska länge nu, och långsamt har den tanken fått allt större genomslag också långt utanför vår bransch. Idag pratar nästan alla om digitalisering.

Men pratar vi om samma sak? Vi är inte så säkra på det. I mångt och mycket talas det fortfarande om digitalisering som en IT-fråga, ett särintresse eller en branschfråga. Om att omvandla analog information till digital, om att automatisera och effektivisera befintliga processer. Men insikten om att den nu pågående digitaliseringen är något mycket större och innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden, där gamla sanningar ställs på ända och befintliga affärsmodeller ersätts av nya, har ännu inte landat där den måste. Digitaliseringen är en angelägenhet för hela Sverige, och för alla delar av vår regering. Ingen kan idag med trovärdighet staka ut vägen framåt utan en digital grund.

Syftet med att låta ta fram denna rapport är att bättre belysa både vad digitaliseringen de facto möjliggör, det vill säga vad det är vi ska vara bäst i världen på, och hur vi faktiskt ligger till. Vi tror att kunskap om båda de sakerna är avgörande för hur väl Sverige klarar den omställning vi nu är mitt uppe i.

Vi menar att en fortsatt stark och konkurrenskraftig IT- och telekombransch verksam i Sverige är en förutsättning för att genomdriva och på bästa sätt dra nytta av digitaliseringen.  Därför har vi också bett rapportförfattaren belysa på vilket sätt de företag vi representerar har haft, och har, betydelse för den nu pågående strukturomvandlingen av vårt samhälle och för vår tillväxt.

Vår förhoppning är att rapporten ska kunna fungera som ett underlag för att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga snarare än en fråga om ettor och nollor.

David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen