Hoppa till innehåll

Tech­branschens arbete med hållbarhet

Globala och nationella mål inom hållbarhet

På internationell nivå finns det ett antal viktiga beslut och avtal som ligger till grund för Sveriges och tech­branschens arbete med hållbarhet.

De fyra viktigaste är:

  • De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
  • Paris­avtalet
  • EU:s gröna giv
  • Sveriges klimat- och miljömål

Utöver dessa finns det nationella initiativ av särskild relevans, såsom Fossilfritt Sverige.

Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. I Sustainable Development Reports rankning över hur långt länder har kommit, har Sverige flera gånger kommit etta sedan målen antogs år 2015. Men mycket arbete kvarstår även i Sverige för att målen ska uppnås.

Tech­branschens arbete med hållbarhet

Tech­branschen bidrar varje dag till ett mer hållbart samhälle genom att öka hållbarheten i den egna verksamheten, utveckla en mer hållbar produktion av varor och tjänster för att minska vårt klimatavtryck i leverantörsledet samtidigt som branschen genom utveckling av smarta produkter och tjänster även bidrar till att hela samhället kan ställa om till att bli mer hållbart – såväl miljömässigt som socialt.

Utöver ett starkt engagemang i företagen finns det en tydlig – och ökande efterfrågan – på hållbar tech. Allt fler kunder kräver någon slags redovisning över deras leverantörers faktiska påverkan– oavsett om det handlar om miljö, socialt ansvar eller ekonomisk hållbarhet.

Mer än hälften av de svarande i en enkät bland TechSveriges medlemmar, bedömer att kundernas efterfrågan på social och miljömässig hållbarhet har ökat de senaste fem åren.

Techbolag behöver kunna möta denna efterfrågan och svara på hur verksamhetens hållbarhetsarbete ser ut för att vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt.

BRANSCHENS ARBETE, UTMANINGAR OCH BIDRAG

Klimat- och miljöpåverkan

Det finns en stor potential att minska avtrycken från techsektorn, både globalt och i Sverige, genom ökad cirkularitet av insamlade it-produkter som repareras, uppgraderas och återbrukas. Enligt beräkningar från Svenska Miljöinstitutet kan återbruket av en bärbar dator leda till i genomsnitt 280 kg uteblivna koldioxidutsläpp, jämfört med att köpa en ny. Att återbruka en datorskärm ger en nästan dubbelt så stor besparing på 520 kg uteblivna koldioxidutsläpp i snitt. Hela 95 procent av besparingen kommer från att undvika tillverkning av nya produkter.

En cirkulär och hållbar värdekedja

Techprodukter har globalt sett i dag låg grad av cirkularitet. En genomsnittlig mobiltelefon i Sverige har exempelvis en livslängd på cirka 3–4 år. Den främsta utmaningen för techbranschen för att öka cirkulariteten i värdekedjan är att förlänga produkternas livslängd och inte minst att redan i designstadiet anpassa produkten för reparation, uppgradering och återanvändning. Mängden elektronikavfall och återvinningsandelen skiljer sig markant åt mellan olika världsdelar. I Europa återvinns 43 procent av allt elektronikavfall medan andelen i Afrika är så låg som en procent. Hela åtta procent av allt elektronikavfall beräknas kastas i soptunnorna i höginkomstländer. Jämfört med övriga världen är Sverige relativt bra på att återvinna gamla datorer, tv-apparater och mobiltelefoner.

Social hållbarhet

Techbranschen har länge arbetat för att öka den sociala hållbarheten i branschen och driver eller ingår i flera initiativ kopplat till kompetensförsörjning, mångfald, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor. Det är av fundamental betydelse att branschen lockar till sig de bästa talangerna oberoende av deras kön, ålder och etnicitet. TechSverige vill i egenskap av bransch- och arbetsgivarorganisation bidra till en positiv samhälls- utveckling genom att vara ett föredöme i den egna organisation samtidigt som vi stöttar och uppmuntrar våra medlemmar att aktivt arbeta för ökad social hållbarhet i hela branschen.

Nio förslag för en hållbar utveckling

I den här rapporten har TechSverige formulerat nio nationella policyförslag som skulle underlätta för techbranschen att bli mer hållbar och för att bidra ytterligare till att Sveriges klimat- och miljömål, och målen om social hållbarhet, nås. Utöver dessa behöver den svenska regeringen driva ett aktivt arbete på både europeisk och internationell nivå för att driva på för lösningar och regelverk som underlättar hållbar tech globalt.