Hoppa till innehåll

Nio förslag för att främja digitalisering och tech för en hållbar utveckling

Tech­branschen är en viktig möjliggörare för hela samhällets hållbara utveckling och klimatomställning genom att den bidrar med smartare processer och effektivare resursutnyttjande i traditionella branscher. Tech kan rätt använt även lägga grunden för ökad demokrati och inkludering i samhället. Samtidigt som branschen möjliggör för andra att bli mer hållbara genom digitala lösningar och nya affärsmodeller har den även egna utmaningar så som användningen av oönskade kemikalier och låg grad av cirkularitet. En stor del av regelverk som påverkar tech­branschens arbetet med hållbarhet baseras på EU-direktiv eller internationella överenskommelser, men de nationella regelverken är också viktiga.
Baserat på de utmaningar som har identifierats i den här rapporten har TechSverige formulerat nio nationella
policyförslag som skulle underlätta för tech­branschen att bli mer hållbar och för att bidra ytterligare till att Sveriges klimat- och miljömål, och målen om social hållbarhet, nås.

Utöver dessa behöver den svenska regeringen driva ett aktivt arbete på både europeisk och internationell nivå för att driva på för lösningar och regelverk som underlättar hållbar tech globalt.

Nio förslag för att främja digitalisering och tech för en hållbar utveckling

Accelerera användning av
tech i klimatomställningen.

Digitalisering är en möjliggörare för hela samhällets klimatomställning och techsektorn har potential att bidra till en smart samhälls­utveckling med minskad energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp i många sektorer, till exempel inom transport, industri, jordbruk samt bygg- och anläggning. Regeringen måste höja ambitionen och accelerera arbetet för en bred användning av tech i klimatomställningen och även öka investeringarna för att genom digitalisering uppnå Sveriges klimatmål.

Säkerställ en stabil elförsörjning och elöverföring i hela landet.

I takt med att samhället digitaliseras i allt högre grad, där tech­branschens datacenter och lösningar möjliggör mer hållbara lösningar i andra branscher och samhället i stort, kommer användningen av uppkopplade enheter att öka kraftigt. Med allt fler uppkopplade produkter och tjänster följer behovet av tillgänglighet dygnet runt, vilket kräver en stabil och säker elförsörjning. Givet detta behöver hela samhället och näringslivet ha tillgång till en säker och kostnadseffektiv energiförsörjning där och när den behövs, till ett konkurrenskraftigt pris. Sveriges energipolitik behöver fokusera på att säkra försörjningstryggheten i hela landet. Regeringen måste agera skyndsamt för att säkerställa att tillräcklig produktions- och överföringskapacitet säkras.

Ha modet att upphandla på
funktion för att främja innovation och följ upp uppställda krav.

Den offentliga sektorn upphandlar för cirka 800 miljarder kronor varje år och är därför en viktig aktör för att driva innovation och utvecklingen framåt i många branscher, så även i tech­branschen. Det offentliga behöver fokusera på att ställa relevanta hållbarhetskrav i upphandlingar av IT-produkter och tjänster samt utveckla arbetet med att följa upp kraven under kontraktstiden. För att främja och bidra till utvecklingen av hållbara techlösningar måste upphandlande myndigheter och enheter ha modet att upphandla på funktion och det resultat man vill uppnå för att ge företagen möjlighet att föreslå och utveckla moderna, cirkulära och innovativa hållbara lösningar. För att realisera
detta behöver en hög beställarkompetens, förbättrad digital kompetens samt en ökad organisatorisk digital mognad i offentlig sektor säkerställas.

Frigör klimatpotentialen med 5G genom en accelererad utbyggnad samt testbäddar och utvecklingsprogram.

Ökad optimering och effektivitet med hjälp av 5G kan ge stora klimatvinster inom många sektorer och branscher. Det behövs god täckning, kapacitet och öppna samarbetsplattformar för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av 5G:s stora potential att bidra till att nå utsläppsmålen till år 2030. Regeringen behöver initiera och stödja etableringen av testbäddar och konkreta utvecklingsprogram så att myndigheter, akademi och näringsliv gemensamt kan testa lösningar för främjandet av hållbara techlösningar och skapandet av nya innovationer på området. Vidare måste säkerställas att de frekvenser som pekats ut för 5G kommer ut på marknaden och att planerade frekvenstilldelningar inte försenas.

Främja digitala innovationer
för hållbara lösningar genom ökad tillgång till data.

Behovet av att utväxla data kommer att öka och arbetet med att göra öppna data lättillgänglig måste fortsätta och intensifieras för att främja tech­branschens möjlighet att bidra med smarta och hållbara lösningar, bland annat med hjälp av AI. Det måste bli lättare att dela data såväl nationellt som internationellt och mellan offentliga aktörer och privat sektor, vilket kräver anpassning, säkra system och standarder för datautbyte. Sverige behöver ha en uttalad ambition om att bli bäst i Norden på att tillgängliggöra myndighetsdata. Avgiftsfinansieringskrav på myndigheter som i dag säljer sin data för att finansiera verksamheten måste tas bort. Kostnaden för att ta del av öppna data måste sättas till noll eller maximalt självkostnadspris.

Genomför ett digitalt kompetenslyft samt satsa på forskning och innovation – för klimatet.

Datakunskap samt datalogiskt och kritisk tänkande är centralt för att Sveriges målsättning om klimat-neutralitet 2045 ska kunna nås. Utan denna kunskap kan tech­branschens möjligheter att bidra till klimat-
smarta lösningar gå förlorade. För att stärka den digitala kompetensen är det därför viktigt att regeringen och utbildningsanordnare säkerställer att digitalisering genomsyrar utbildningar på alla nivåer i utbildning-
systemet. För att driva innovation och utveckling av digitala tjänster som bidrar till hela samhällets hållbara omställning behöver regeringen även satsa på forskning och starka forskningsmiljöer genom riktade anslag inom området.

Stärk arbetet med informations- och cyber­säkerhet för ett säkert och inkluderande samhälle.

Värnandet av samhällskritiska funktioner, den personliga integriteten och företags möjligheter att säkra affärskritisk information och system har stor betydelse för en hållbar utveckling. Tech­företag tillhandahåller ofta lösningarna för detta och arbetar för att öka informations- och cyber­säkerheten både i privat och offentlig sektor. Näringslivets insatser måste därför matchas av det offentliga. Nationellt center för cyber­säkerhet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver ta ytterligare steg för att stötta hela näringslivet att leverera säkra lösningar genom ett ökat informationsutbyte kring hot- och säkerhetsinformation mellan ansvariga myndigheter och tech­branschen. Myndigheterna måste ha rätt möjligheter, till exempel genom lagstiftning, och tillräckliga resurser att möta även den privata sektorns behov av stöd, information och samarbete.

Styr mot ökad återanvändning
av småelektronik.

Sverige behöver höja ambitionerna för ökad cirkularitet av småelektronik. Regeringen bör genomföra pantutredningens förslag om skärpt producentansvar med särskilt fokus på information, incitament och ansvar bland annat genom krav på branschen att lämna insamlingsdata och att informera kunder om återlämning och radering av data. Det skulle innebära en utveckling från traditionell insamling och återvinning till att även verka för, och ta vara på, möjligheter till återanvändning av småelektronik.

Fasa ut icke önskvärda
kemikalier i elektronik på ett
effektivt sätt.

Den svenska kemikalieskatten på elektronik är en nationell skatt på produkter för en global marknad. Den är inte effektiv eftersom den inte leder till önskade miljöeffekter och motverkar återanvändning av produkter.

Skatten bör avskaffas till förmån för frivilliga eller andra lagstiftningsinitiativ för att främja substitution av icke önskvärda kemikalier inom ramen för EU-arbetet. Om skatten behålls borde den innehålla ett nollskattealternativ och det ska vara det individuella ämnets inneboende faroegenskaper som beskattas. En grundförutsättning är även en fungerande efterlevnadskontroll.