Hoppa till innehåll

Remissvar: Förbud för ftalater i elektronik (M2016/01109/R)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen

Läs remissvaret här

RoHS-direktivet (direktiv 2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning.

Enligt RoHS-direktivet får elektrisk och elektronisk utrustning inte släppas ut på marknaden om den innehåller vissa ämnen. Förbudet gäller idag för kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärtkrom, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar(PBDE) respektive 0,01 viktprocent kadmium. Ett homogent material är ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning,skärning och krossning) kan delas sönder i olika material. Exempel på sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

Förbudet i RoHS-direktivet gäller de produkter som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006. Senare datum gäller dock för vissa produkter, exempelvis medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument.

RoHS-direktivet innehåller undantag för vissa användningar. Det finns även en möjlighet för företag att ansöka om nya undantag. Undantagen är tidsbegränsade.

Status
Besvarad

Från
Miljö- och energidepartementet

Svar senast
28 oktober 2016

Länk till remissen