Hoppa till innehåll

Remissvar: Betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

IT&Telekomföretagen har, tillsammans med Almega, besvarat betänkandet.

Sammanfattning

Betänkandets ambition att föreslå åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning är bra, men förslagen kommer snarare att leda till minskad arbetskraftsinvandring och fortsatt många avslag på förlängningsansökningar med hänvisning till mindre villkorsavvikelser.

Arbetskraftsinvandrarnas ställning skulle stärkas mer av ett regelverk som gör det lätt för arbetsgivarna att göra rätt, och som är klart och tydligt så rättsosäkerheten kan minimeras. Almega och IT&Telekomföretagen avvisar därför utredningens förslag om skenanställning och att straffbelägga villkorsavvikelser, där fängelsestraff är utgångspunkten.

Utredningens förslag kommer att hämma arbetskraftsinvandringen, samtidigt som behoven ökar.

  • Utredningens kartläggning förstorar upp problemen med avslag på grund av brister i anställningsvillkoren. Endast tre procent av alla tillstånd avslås på grund av sådana brister.
  • Förslaget om uttrycklig bestämmelse om skenanställning avslås. Dels finns goda möjligheter att avslå ansökningar på denna grund redan idag. Dels är det orimligt med fängelsestraff för bedömningar av arbetsgivarnas intentioner att skenanställa arbetstagare.
  • Förslaget att införa straffansvar med fängelse som utgångspunkt för avvikelser från utlovade villkor avslås. Böter är en rimligare utgångspunkt, då de vanligaste avvikelserna från kollektivavtal och praxis i yrket eller branschen oftast är små och beror på okunskap, missförstånd eller yttre omständigheter. Dessutom behöver lagstiftningen ge större utrymme för helhetsbedömningar från Migrationsverkets och domstolarnas sida, vilket kräver att återkallelsebestämmelsen i Utlänningslagen kap 7 § 7 e måste ändras.
  • Ge Migrationsverket i uppdrag att jobba förebyggande och främjande med information, stöd och råd till arbetsgivare och –tagare. Enligt one-stop-shop modell.
  • Ge utrymme för flexibilitet. Bedöm exempelvis utifrån årslön istället för månadslön

Läs hela IT&Telekomföretagens och Almegas remissvar här. 

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
20 februari 2017

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, SOU 2016:91 (pdf)