Hoppa till innehåll

”Datacenter förbises ofta i EU:s digitala omställning”

Intervju med Regina Donato Dahlström, vd för Equinix Sverige.

Den digitala utvecklingen går fort och inom flera områden har EU haft svårt att följa med de länder och regioner som leder utvecklingen globalt. Vad anser du är viktigast för att stärka EU:s digitala konkurrenskraft? 

– Digital infrastruktur är grunden för vårekonomi och vårt digitala samhälle. Men det finns flaskhalsar som överbelastade nät, brist på tillräckligt med ren energi och välutbildad teknisk arbetskraft. Det är områden som måste stärkas inom EU och jag anser att man bör prioritera utvecklingen av digital infrastruktur med bland annat datacenter och fibervägar, som är avgörande för att stödja avancerad teknik och ekonomin i stort, säger Regina Donato Dahlsröm.

En vanlig kritik mot digitaliseringspolitiken inom EU är att regleringsbördan har ökat kraftigt under senare år. Delar du den bilden och hur påverkar det ditt företag? 

– Ja, vi ser allt fler överlappande rapporteringsskyldigheter inom EU, där vi måste rapportera samma information flera gånger till olika ställen vilket kostar tid och pengar. Väl genomtänkt reglering kan bidra till att skapa lika villkor och fastställa minimistandarder men då behöver tillsynsmyndigheterna ta sig tid att förstå vår sektor och affärsmodeller. 

Snart ska Sverige välja 21 Europaparlamentariker. Vad är dina medskick till kandidaterna och vilka tre frågor skulle du vilja att de driver i Bryssel för att gynna utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och hållbart digitalt Sverige? 

1. Skapa en proportionerlig och väl genomtänkt reglering inom digital infrastruktursom bidrar till att skapa lika villkor ochfastställa minimistandarder. 

2. Datacenter förbises ofta i EU:s digitala omställning, trots att de bokstavligenär den digitala grund som allt är byggt på.Kom ihåg det när det beslutas om nya regleringar och investeringar. 

3. Stöd och investera i forskning och utbildning kring digital infrastruktur för att vi ska fortsätta ha en konkurrenskraftig ekonomi.