Hoppa till innehåll

Offentlig sektor (Govtech)

”Om data finns tillgängligt i någon form av befintligt system går den att använda för vår lösning.”

Peter Mankenskiöld Sustainability Strategist & Lead Business Consultant, TietoEVRY

Den offentliga sektorn är en källa till betydande utsläpp i Sverige, Europa och globalt, samtidigt som sektorn har en central roll i omställningen. De inköp och upphandlingar som kommuner, regioner, statliga myndigheter och kommunala fastighetsbolag genomförde 2019 genererade konsumtionsutsläpp på över 23 miljoner ton CO2E i Sverige, motsvarande 40 procent av Sveriges totala territoriella utsläpp det året. Över 9 miljoner ton av dessa utsläpp, cirka 40 procent, uppstod inom kategorin byggnader, fastigheter och mark.

Nyligen beslutade riksdagen att de utsläpp som svensk konsumtion orsakar både nationellt och internationellt ska ingå i Sveriges klimatberäkningar. Miljömålsberedningen, vars förslag ligger till grund för riksdagens beslut, betonar i delbetänkandet Sveriges globala klimatavtryck att offentlig sektor behöver gå före i klimatomställningen, bland annat genom att välja mer klimatsmarta alternativ i upphandlingar – vilket även bidrar till att skapa marknader och främja innovations­utvecklingen. De föreslår även att utsläppen från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt samt krav på att de nationella klimatmålen ska beaktas i offentlig upphandling.

Cirka 80 procent av beståndet av samhällsfastigheter i Sverige ägs av stat, kommun eller landsting medan resterande ägs av privata aktörer. EU-kommissionen har en målsättning om att alla nya offentliga byggnader i EU ska vara ”nollutsläppare” redan år 2027 – vilket bland annat innebär att byggnadernas energiförbrukning ska begränsas, att byggnaden inte ska generera några utsläpp på plats samt att byggnadernas potential för att minska den globala uppvärmningen i ett livscykel- perspektiv ska kunna redovisas.

Omställningen i offentlig sektor är redan men blir än mer viktig framöver. Digitalisering och automation är centrala verktyg för aktörerna i sektorn att nå kunskap om var i verksamheten som klimatpåverkan sker, vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska denna och vilka effekter olika åtgärder har.

Exempel 6: Automatisk insamling av utsläppsdata ger helhetsbild över offentliga verksamheters klimatpåverkan

Utmaning: Allt fler och högre krav ställs på hur aktörer i offentlig förvaltning ska redovisa sin klimatpåverkan och vilka åtgärder som de behöver vidta för att minska den. Det finns ett stort behov hos samhällets aktörer att få detaljerad kunskap om var utsläppen uppstår. Tillgången till korrekt och uppdaterad information om till exempel hur mycket energi och värme som går åt för att driva offentliga aktörer fastigheter och byggnader, samt vilken klimatpåverkan detta leder till, är centralt för att aktörerna ska kunna vidta rätt åtgärder för att minska påverkan. Insamlingen och analysen av data över energiförbrukning och klimatpåverkan sker i dagsläget ofta manuellt, vilket är ett mycket tidskrävande arbete som dessutom ofta endast sker års- eller kvartalsvis – vilket innebär sämre möjligheter att vidta snabba och kontinuerliga åtgärder.

Lösning: Digitalisering och automation av datainsamling har stor potential att ge aktörer i offentlig sektor möjlighet att i realtid se var utsläppen i olika delar av värdekedjan uppstår, till exempel hur mycket energi i form av el och värme som fastigheter och kontorslokaler förbrukar och hur mycket olika åtgärder kan minska klimatpåverkan.

Tillsammans med flera aktörer i Norden, däribland staden Vasa i Finland, har TietoEVRY tagit fram digitala lösningar som automatiskt samlar in och visualiserar data kring var utsläpp från elförbrukning, uppvärmning och transporter uppstår och vilken klimateffekt olika åtgärder kan medföra. Tekniken skapar kopplingar mellan redan befintliga system, till exempel elmätare från en elleverantör eller olika applikations- programmeringsgränssnitt, så kallade API:er. Den automatiserade datainsamlingen matas sedan in i en plattform, där den kan visualiseras utifrån exempelvis hur mycket utsläpp nuvarande energianvändning leder till och vilka utsläppsminskningar olika åtgärder kan leda till. Med hjälp av tekniken ges en helhetsbild av var utsläppen i en verksamhets värdekedja uppstår, vilka faktorer som påverkar utsläppen och de potentiellt positiva klimateffekter som olika åtgärder kan ha. Aktörer som använder verktyget kan börja styra klimatarbetet i realtid, och inte i backspegeln som tidigare. TietoEVRY:s lösningar hjälper staden Vaasa att uppnå målet om klimatneutralitet både enklare och snabbare.

Teknologi: Automation av datainsamling och analys Partners: TietoEVRY, Vasa, Vasa Elektriska, Wärtsilä och Committed.