Hoppa till innehåll

Livsmedel (Foodtech)

”Med hjälp av blockkedjeteknologin kan de välja produkter som inte behövt färdas 4 400 mil extra.”

Mats Hälldahl, Blockchain lead på ATEA

År 2050 beräknas jordens befolkning ha ökat till 10 miljarder, en ökning med 25 procent mot idag. Ökningen kommer att ställa stora krav på vår förmåga att säkerställa basala nödvändigheter som till exempel livsmedel. Världens matproduktion har en väldigt stor inverkan på vår planet och står enligt FN för närmare 35 procent av de globala växthusgasutsläppen, samtidigt blir närmare en tredjedel av all mat som produceras svinn. Hur värdekedjan för våra livsmedel ser ut och kan förbättras för att minska dess klimatpåverkan blir en allt viktigare fråga.

För att vi ska klara matförsörjningen behöver vi bli bättre på cirkulär, klimatsmart livsmedelsproduktion som inte kräver långa transporter med höga utsläpp för att få maten dit den behövs. Samtidigt behöver konsumenter kunna göra medvetna val för att stödja hållbar livsmedelsproduktion. Den digitala tekniken möjliggör nya och innovativa lösningar för att möta utmaningarna och minska livsmedelssektorns miljöpåverkan nationellt och globalt.

Exempel 3: Blockkedjeteknologi gör livsmedelsindustrin spårbar och resurseffektiv

Utmaning: De produktions- och leveransmetoder som används för livsmedel, till exempel fisk, orsakar miljö- påverkan och utsläpp bland annat genom långa transporter, föroreningar, överfiske och ohållbar vattenanvändning. Idag kan lax och torsk fångas i Norra ishavet eller odlas i kassar i norska vatten, rensas i Kina och skeppas tillbaka i form av filéer till Norden för konsumtion. Detta genererar omfattande utsläpp. När aktörerna i de olika delarna av produktions- och leveranskedjan för en livsmedelsprodukt dessutom ofta gör skilda beräkningar av produktens klimat- och miljöpåverkan, blir det svårt att för både sektorn och konsumenter att få fullständig kunskap om en produkts utsläpp. Utan en helhetsbild blir utsläppsminskande åtgärder inom den egna värdekedjan svårare att genomföra effektivt och konsumenternas och inköparnas möjligheter att göra medvetna val minskar.

Lösning: Digitalisering och tekniska lösningar ger nya möjligheter att identifiera varans ursprung och spåra livsmedelsprodukter i hela värdekedjan från produktion, till transport och konsumtion. Helsingborgs stad har som första kommun i Sverige med hjälp av Atea skapat en blockkedjeteknik för dess inköp av fisk i syfte att kunna spåra de produkter som köps in och välja alternativ som leder till mindre klimatutsläpp. Med blockkedjeteknik har informationen om fiskens produktions- och leveranskedja som tidigare varit manuell digitaliserats. Varje steg av kedjan, exempelvis uppfödning av fisken, får med tekniken ett ”block” i vilket data om till exempel uppfödningsmetod och vilka utsläpp som genererats läggs in. All data blir då tillgänglig för samtliga aktörer i hela kedjan. Därmed registreras samtliga aspekter av en livsmedelsprodukts värdekedja i blockkedjan, såsom fiskemetod, fångstzon, bifångst, slaktmetod och transport. Med hjälp av den data som finns i blockkedjan kan det för en viss produktions- och leveranskedja göras enhetliga och jämförbara beräkningar av utsläpp för respektive steg. På så sätt kan en produkts faktiska utsläpp från början till slut tas fram. Atea har byggt plattformarna som används, installerat digitalt uppkopplade mätpunkter längs livsmedelskedjorna, utvecklat en app för QR-scanning hos slutkonsumenter och genomför nödvändiga utvecklingsprojekt och förvaltar lösningen. Cirka 80 procent av den fisk som Helsingborgs stad köpte in år 2020 transporterades 4 400 mil fram och tillbaka från Norden till Kina för att fileas. Transporterna för detta går i huvudsak via sjöfart och utsläppen är omfattande. Med hjälp av tekniken kan medborgarna som konsumerar maten med hjälp av en QR-kod se fiskens ursprung och förstå den klimatpåverkan ett visst livsmedel har, samtidigt som inköpare kan välja produkter som till exempel inte haft samma klimatnegativa transportkedja. Genom att tillämpa blockkedjeteknologi har Helsingborgs stad minskat sin klimatpåverkan från transporten av den inköpta fisken med 90 procent genom att välja en leverantör som har en värdekedja som genererar avsevärt mindre utsläpp.

Teknologi: Blockkedjeteknologi

Partners: Atea och Helsingborgs stad