Hoppa till innehåll

Industri (Indtech)

”Vi ser stor potential i tekniken och det finns från vår horisont inga praktiska hinder mot att skala upp den.”

Tobias Rundbom Medgrundare & utvecklare, Prototyp

Utsläppen från industrisektorn utgör en stor andel av de totala utsläppen globalt, inom EU och i Sverige. Internationella energirådet uppskattar att industrisektorn stod för cirka 40 procent av de totala utsläppen globalt år 2019.

I EU stod sektorn för cirka en femtedel av utsläppen och i Sverige ungefär en tredjedel. Inom den svenska industrisektorn är produktionsprocesserna inom de traditionella basindustrierna – till exempel järn- och stålindustrin, mineralindustrin, raffinaderier samt pappers- och massaindustrin – särskilt utsläppsdrivande.

Trots att industrin minskat sina totala utsläpp mellan åren 1990 och 2019 har dess andel av Sveriges totala utsläpp ökat från 29 procent till 32 procent under samma period. I regeringens industristrategi Framtidens industri – en strategi om grön och digital omställning från år 2022 lyfts målsättningen att framtidens industri i Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Strategin fastslår bland annat att grön och digital omställning inom industrin behöver ske längs hela produktionskedjan och i hela landet, så att fler företag ska kunna dra nytta av den ökande diversifieringen av värdekedjor liksom digital och cirkulär produktion och produktdesign.

Exempel 1: Optimering och sensorteknik ger energibesparing i industrisektorn
Utmaning: Massa- och pappersindustrin i Sverige gav år 2019 upphov till närmare 1 miljon ton CO2e, vilket motsvarar 5 procent av industrisektorns utsläpp och knappt 2 procent av Sveriges totala utsläpp. I Energimyndighetens program Industrins energi- och klimatomställning från år 2021 konstateras att delsektorerna massa- och pappersindustri, stål- och metallverk och den kemiska industrin tillsammans utgjorde 75 procent av industrisektorns slutliga energianvändning år 2018. Programmet ska bidra till att uppfylla myndighetens vision för forskning och innovation inom industriområdet samt bidra till att bland annat nå målen om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 och noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Främjandet av energi- och resurseffektiva produktionsprocesser lyfts fram som ett huvudsakligt fokusområde. Även skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft – där pappers- och massaindustrin ingår – understryker behovet av fortsatt resurs- och energieffektivisering samt att skogsnäringens långsiktiga möjlighet att skapa klimatnytta avgörs av utvecklingen av industriproduktionen.

Lösning: Genomförande av teknologi och digitalisering inom industrin har stor potential att bidra till klimat- omställningen genom att effektivisera produktions- och tillverkningsprocesser samt minska energianvändningen och resursutnyttjandet.

Programmerings- och kodnings­företaget Prototyp har tillsammans med partners utvecklat tekniska lösningar för att effektivisera den industriella processen vid en av Stora Ensos produktionsanläggningar, Skoghalls bruk, som tillverkar förpackningsmaterial. Syftet är att maximera nyttjandet av anläggningarna och långsiktigt spara energi. Med hjälp av ett stort antal sensorer i olika delar av tillverkningsprocessen kan arbetet för olika delar av systemet läsas av, till exempel om de arbetar för hårt, för lite eller med fel intervall. För att kunna omsätta den avancerade data som sensorerna läser av till information som enkelt kan tolkas utvecklade Prototyp ett så kallat ”proof of concept” i form av en webbapp som på ett enkelt sätt visualiserar hur olika komponenter och enheter arbetar. Lösningen skapar möjligheten att identifiera vilka delar av anläggningen som till exempel inte arbetar effektivt eller som använder för mycket energi. Systemets olika delar kan utifrån denna information optimeras så att en väsentligt mindre mängd energi krävs för att framställa Stora Ensos produkter. Enbart med hjälp av den här tekniken bedöms Skoghalls bruk kunna göra energibesparingar mellan 25–50 GWh årligen, motsvarande cirka 3–5 procent av årsförbrukningen. Samtidigt minskar kvalitetsvariationen för vissa produkter som anläggningen producerar med uppemot 50 procent, vilket innebär en mer effektiv och resurssnål produktion.

Teknologi: Sensorteknik och digital databehandling Partners: Prototyp, Stora Enso, Chalmers och Tekniska Högskola.