Hoppa till innehåll

VD
Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar

Skapa trovärdighet kring att jämställdheten är något som ledningsgruppen verkligen äger och driver

 • Jag som vd föreslår att styrelsen sätter jämställdhets-KPI:er, och säkerställer att organisationen regelbundet följer upp dessa samt åter­rapporterar utvecklingen till styrelsen.
 • När jag som vd sätter agendan för ledningsgruppsmöten, tar jag regelbundet med frågan om hur arbetet med ökad jämställdhet fortlöper.
 • När jag som vd beslutar om ledningsgruppens mål ska de inkludera konkreta mål för jämställdhet, exempelvis balans gällande kön och senioritet.
 • Jag som vd ska säkerställa att en why-what-how-plan för jämställdhet finns, bl.a. för att understryka att detta är en central fråga för ledningen. Planen innehåller syfte med vad vi vill åstadkomma, vad det är som ska göras (policys, guidelines, program etc) och hur det ska ske (events, bloggar, checklistor m.m.). Planen ska kommuniceras internt vid tex intro-utbildningar.

Skapa och stötta både formella och informella nätverk

 • När jag som vd beslutar att bolaget ska delta i Womentor eller andra nätverk för tekniknära ledande roller, säkerställer jag att vi har en plan för att medarbetare som deltar kan jobba vidare med frågorna internt och långsiktigt, i samverkan med ledningen.
 • Jag som vd ska säkerställa att den övergripande nyttan för bolaget av att medarbetare deltar i nätverk ska vara ett ansvar för ledningen och inte läggas på de enskilda, nätverkande medarbetarna.
 • Jag som vd skapar förutsättningar för interna nätverk genom uppmuntran, stöd och budget som möjliggör för medlemmarna att själva påverka mycket av innehållet och formatet, samt genom att etablera samarbete mellan nätverken och ledningen.

Motverka att medarbetare behöver vänja sig vid exkluderande beteenden

 • Jag som vd ska kommunicera företagets kultur, värderingar och framför allt tydlighet kring vilka beteenden som inte är acceptabla.

Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller

Synliggör kvinnor som har en ledande befattning

 • När jag som vd eller högre chef/funktionsansvarig chef ska tillsätta en ledarroll så anstränger jag mig för att identifiera både män och kvinnor med rätt kompetens, med målet att ha hälften-hälften-fördelning bland slutkandidaterna.

Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att alla aktiviteter som syns för målgruppen har jämn könsfördelning

 • När jag som vd kommunicerar både internt och externt, exempelvis vid nyhetsbrev, presentationer och möten, lyfter jag aktivt fram personer från båda könen inom alla delar av kommunikationen. I bildmaterial som används ska båda könen ges lika aktiva roller, så inte det ena könet ger intryck av att vara underordnat.
 • När jag som vd förbereder en presentation som potentiella kandidater till bolaget (t.ex. studenter) kan förväntas ta del av, stämmer jag av den med en funktion i företaget, alternativt någon kollega, som kan ge förslag på hur presentationen i högre grad kan attrahera båda könen i lika delar.