Hoppa till innehåll

Representant för ledningsgrupp
Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar

Skapa trovärdighet kring att jämställdheten är något som ledningsgruppen verkligen äger och driver

  • När jag som ledningsgruppsrepresentant beslutar om ledningsgruppens mål ska de inkludera konkreta mål för jämställdhet, exempelvis balans gällande kön och senioritet.
  • Jag som ledningsgruppsrepresentant ska säkerställa att en why-what-how-plan för jämställdhet finns, bl.a. för att understryka att detta är en central fråga för ledningen. Planen innehåller syfte med vad vi vill åstadkomma, vad det är som ska göras (policys, guidelines, program etc) och hur det ska ske (events, bloggar, checklistor m.m.). Planen ska kommuniceras internt vid tex intro-utbildningar.

Skapa och stötta både formella och informella nätverk

  • Jag som  ledningsgruppsrepresentant ska säkerställa att den övergripande nyttan för bolaget av att medarbetare deltar i nätverk ska vara ett ansvar för ledningen och inte läggas på de enskilda, nätverkande medarbetarna.
  • Jag som ledningsgruppsrepresentant skapar förutsättningar för interna nätverk genom uppmuntran, stöd och budget som möjliggör för medlemmarna att själva påverka mycket av innehållet och formatet, samt genom att etablera samarbete mellan nätverken och ledningen.

Motverka att medarbetare behöver vänja sig vid exkluderande beteenden

  • Jag som ledningsgruppsrepresentant ska kommunicera företagets kultur, värderingar och framför allt tydlighet kring vilka beteenden som inte är acceptabla.

Attrahera: Utöka antal kvinnliga sökande till tech-tjänster

Säkra att alla aktiviteter som syns för målgruppen har jämn könsfördelning

  • När jag som ledningsgruppsrepresentant kommunicerar både internt och externt, exempelvis vid nyhetsbrev, presentationer och möten, lyfter jag aktivt fram personer från båda könen inom alla delar av kommunikationen. I bildmaterial som används ska båda könen ges lika aktiva roller, så inte det ena könet ger intryck av att vara underordnat.
  • När jag som ledningsgruppsrepresentant förbereder en presentation som potentiella kandidater till bolaget (t.ex. studenter) kan förväntas ta del av, stämmer jag av den med en funktion i företaget, alternativt någon kollega, som kan ge förslag på hur presentationen i högre grad kan attrahera båda könen i lika delar.