Hoppa till innehåll

Tech­företagen toppar bland de mest attraktiva arbetsgivarna 

Trygga anställningar, marknadsmässiga löner och en god arbetsmiljö med låga sjuktal. Det är några av slutsatserna i rapporten Techbranschen som arbetsgivare 2023, som tagits fram av Nyckeltalsinstitutet på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.  

– Utifrån vår kartläggning är techbranschen en av de mer attraktiva i svenskt arbetsliv. Dessutom tycks jämställdheten i branschen gå i en positiv riktning, även om mycket arbete återstår, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.  

Nyckeltalsinstitutet har i rapporten kartlagt arbetsvillkoren och utvecklingen i techbranschen och jämfört med svenskt arbetsliv i stort. Undersökningen baseras på svar från ett 70-tal medlemsföretag i TechSverige.  

Trygga anställningsvillkor 
Resultatet visar att techföretagen erbjuder trygga anställningsvillkor. Enligt undersökningen har 99 procent av de anställda i medianvärde en tillsvidareanställning. Ett mått som blivit en allt viktigare faktor som leder till friskare medarbetare. Kort- och långstidssjukfrånvaron bland anställda på techföretagen är låg, vilket indikerar en god arbetsmiljö.  

Chefstätheten i techbranschen är hög, vilket skapar förutsättningar för ett gott ledarskap. I branschen har cheferna i genomsnitt 8 medarbetare per chef, medan siffran generellt i svenskt arbetsliv ligger på 11 medarbetare. 

Jämställdheten i positiv riktning 
Techbranschen har under de senaste åren ökat andelen kvinnor med ungefär en halv procentenhet per år. År 2022 hade branschen en fördelning med 32 procent kvinnor. Fem år tidigare, 2017, var 30 procent kvinnor.  Chefsstrukturen är förhållandevis jämställd där 36 procent av cheferna är kvinnor. Det tyder på att även om kvinnor är underrepresenterade bland alla anställda så har kvinnor minst lika goda möjligheter som män att bli chefer. I ledningsgrupperna finns en stor variation vad gäller jämställdheten. Medianen hos techföretagen ligger dock på 39 procent kvinnor, vilket är nära normen som brukar vara 40 procent för att en ledningsgrupp ska anses vara jämställd.  
 
Även lönerna går i rätt riktning. Enligt undersökningen har kvinnor i techbranschen ungefär 5 procent lägre lön än män. Fem år tidigare var skillnaden nästan 8 procent. Det betyder inte att kvinnor har 5 procent lägre lön för lika eller likvärdigt arbete utan skillnaden kan förklaras av yrkesstrukturerna mellan män och kvinnor, där män i större utsträckning är sysselsatta inom högavlönade yrken och kvinnor arbetar i lägre betalda yrken. 

– Om denna utveckling fortsätter där skillnaden minskar med tre procentenheter över en femårsperiod, kommer branschens män och kvinnor att ha lika medianlöner i början av 2030-talet, säger Tina Ekström. 

Även om det finns en positiv utveckling gällande att andel kvinnor bland de anställda ökar så är yrkesgrupperna i branschen fortsatt ojämställda. Fem av sex yrkesgrupper är antingen mansdominerade (mer än 60 procent män) eller kvinnodominerade (mer än 60 procent kvinnor). 
 
– Techbranschen har stort fokus på att attrahera fler kvinnor till techyrken. Det är glädjande att vi ser att det rör på sig. Men vi behöver öka takten ytterligare. Bland annat genom att synliggöra techyrkena som attraktiva för alla. TechSverige samarbetar också med en rad andra organisationer i frågorna och tillhandahåller stöd och verktyg till medlemsföretagen i arbetet med att skapa en jämställd och inkluderande arbetskultur, säger Einar Humlin, förhandlingschef på TechSverige. 

En annan utmaning för techbranschen är stora avgångstal. Bland techföretagen lämnade 16,3 procent sina arbetsgivare 2022. En stor del av de som slutar går till andra företag inom branschen. Kompetensbristen leder till hård konkurrens om talangerna, vilken kan vara en förklaring till statistiken. 

– Att arbeta med sin företagskultur, ledarskap och attraktivitet är jätteviktigt för att behålla och utveckla medarbetarna. Det är vid stort behov av att fylla på med ny kompetens även viktigt att företagen har en bra process för onboarding samt snabbt kan få medarbetarna inkluderade och engagerade i verksamheten. För att säkerställa detta jobbar vi på TechSverige såväl med att synliggöra och redogöra för kompetensbristen i branschen samt med att lyfta ledarskapsfrågorna, vikten av professionella processer i företagen samt bra arbetsmiljö och kultur, säger Einar Humlin.