Hoppa till innehåll

Sex av tio uppger att AI kommer ha en positiv inverkan på konkurrenskraften, vilket är en teknikoptimism och förändringsvilja för de politiska partierna att ta fasta på. En fjärdedel av företagsledarna anser att AI kan leda till risker för deras verksamhet, så som ökad konkurrens där små och medelstora företag har svårt att hänga med på grund av bristande resurser. 

Kompetensen behöver höjas
Svenska företagsledare bedömer generellt att kunskapen om AI hos ledningen för deras företag är låg, särskilt hos små och medelstora företag. Det är främst de större företagen som har kommit igång och integrerat AI medan de mindre är osäkra på sitt behov och tycker sig sakna tillräcklig kunskap för att investera rätt. 

Vikten av att komma igång
Företag med medel eller hög AI-kunskap, som redan startat införandet av AI, upplever övervägande positiva effekter och planerar fler AI-investeringar. Motsatt ser gruppen med lägre AI-kunskap mer försiktigt på tekniken. Det understryker vikten av att påbörja AI-resan, visa mod och nyfikenhet för att maximera fördelar och stärka konkurrenskraften.

Konkurrensneutrala regler och otydlighet i politiken
En klar majoritet av företagsledarna vill se konkurrensneutrala globala regler för teknikens användningsområden och tillgänglighet. Varannan av de svarande vet inte vad den politiska synen på AI är, vilket är en oroande signal om otydlighet och låg politisk prioritet i frågan.

Fakta om undersökningen
Metod: Webbintervjuer 
Målgrupp:  Företagsledare på svenska företag med fler än 20 anställda
Antal intervjuer: 598
Fältperiod: 26 sep–22 okt 2023