Hoppa till innehåll
Pressbild Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige

Nya regler slår hårt mot internationella talanger  

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard aviserar i dag att regeringen kommer att ge Migrationsverket i uppdrag att underlätta för internationella talanger från viseringsfria länder att ta sig till Sverige utan att först behöva uppsöka fysisk ambassad. Vi välkomnar att ministern vill vidta åtgärder, men anser också att kravet som sådant behöver ses över i sin helhet. För medborgare i länder som Sverige har avtal om visumfrihet med, och som har biometriska pass, är en rättssäker id-kontroll redan möjlig.

Den 1 november 2022 skärpte Migrationsverket kraven på passkontroll. Numera måste den som söker uppehållstånd i Sverige visa upp sitt pass vid ett personligt besök på en ambassad eller ett generalkonsulat. I länder där det finns krav på att medborgare har visum för att resa in till Sverige, innebär de nya reglerna ingen större skillnad då de ändå måste uppsöka ambassad i samband med ansökan om visum. 

Det nya kravet har redan fått stora konsekvenser för tusentals sökande från viseringsfria länder som varje år ansöker om uppehållstillstånd att arbeta eller studera i Sverige. Konsekvenserna av de nya reglerna blir också allvarliga för företagen som ska anställa då de innebär ännu längre ansökningsprocesser för arbetstillstånd.  

De som drabbas är alltså medborgare från viseringsfria länder som redan i dag närsomhelst kan resa till Sverige som till exempel USA, Kanada och Argentina. De nya kraven innebär mer byråkrati med längre och kostsammare ansökningsprocesser. Det visar en ny undersökning som TechSverige har gjort kring hanteringen av de nya reglerna på ett urval av svenska ambassader där tolv av arton svarade. 

Följande punkter framkom av undersökningen:   

  • Ökade kostnader och längre tid till beslut. Flera ambassader uppger att de nya kraven medför ökade kostnader och längre tid till beslut för de som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Många svenska ambassader har ansvar för flera länder och verkar i länder med stora avstånd vilket innebär att sökande i vissa fall behöver genomföra långa och kostsamma resor för att kunna genomföra passkontrollen. Det kan också innebära att sökande får flyga från ett land till ett annat för att visa upp sitt pass.  
  • Internationella studenter drabbas också. De nya reglerna har också påverkat förutsättningar för internationella studenter. Många söker sig nu till andra länder i Europa.   
  • Ökad arbetsbelastning på utlandsmyndigheter. Hälften av ambassaderna svarar att de nya kraven har ökat deras arbetsbelastning. För vissa ambassader har det inneburit att andra områden får prioriteras ner.   
  • Olika förutsättningar att genomföra id-kontroll. Svaren från undersökningen visar att ambassaderna har olika förutsättningar att utföra id-kontroller. Vissa har bestämda tider någon dag i veckan medan andra har drop-in. Det är endast en ambassad som uppger att de har kapacitet att, under en kortare tid, ta emot fler när det behövs under perioder med ökad belastning.   

Sammantaget visar vår undersökning att Migrationsverkets nya krav har inneburit stora negativa konsekvenser för internationella talanger och utlandsmyndigheter. Det i sin tur påverkar näringslivets och lärosätenas förmåga att locka hit internationella talanger. I slutänden drabbar det Sverige som kunskapsnation.  

Bakgrunden till de skärpta kraven är Riksrevisionens kritik (RIR:2009) mot myndighetens arbete med identitetskontroll. Riksrevisionens granskning avser dock anknytningsärenden från högriskländer som exempelvis Syrien och Afghanistan, där medborgares identitet är särskilt svåra att klarlägga på grund av brister i folkbokföring och andra administrativa system.  

För medborgare i länder som Sverige och EU i dag har avtal om visumfrihet med och som har biometriska pass, är en rättssäker id-kontroll redan möjlig.  TechSverige anser att det varken är motiverat eller nödvändigt att sökande från viseringsfria länder som redan i dag närsomhelst kan resa till Sverige, nu ska behöva åka till en utlandsmyndighet för att uppvisa sitt pass som en del av ansökningsprocessen.  

TechSverige anser att dessa åtgärder är mycket angelägna och bör genomföras så snabbt som möjligt:    

  • Göra det möjligt för medborgare från viseringsfria länder att uppvisa pass till gränspolisen (genom obligatorisk gränskontroll vid yttre gräns) vid inresa i Sverige (i stället för att besöka en ambassad). Beslutet om uppehållstillstånd får laga kraft i samband med att denna kontroll har genomförts. Den här ordningen förutsätter att Migrationsverket har kontrollerat att sökande uppfyller alla andra krav för uppehållstillståndet.   
  • Under en övergångsperiod bör ambassader i viseringsfria länder ges mer resurser att hantera en större mängd passkontroller genom fler anställda och utökade öppettider.   
  • Regeringen behöver ge fler utlandsmyndigheter befogenhet att kontrollera pass. Det skulle underlätta om sökande kunde visa upp pass på andra utlandsmyndigheter än ambassader och generalkonsulat, exempelvis honorärkonsulat.  
  • Regeringen bör ge Migrationsverket i uppdrag att undersöka tekniska möjligheter att kontrollera passens äkthet utan att sökande behöver visa upp dem i original. Med hjälp av modern teknik och biometri finns i dag många marknadslösningar som kan användas för att verifiera identitet. 

Ana Andric,
Näringspolitisk expert ,
TechSverige