Hoppa till innehåll
Miljöpolitiken måste använda effektiva styrmedel – som har verklig effekt på miljön. Vi har sagt det förr men det behöver upprepaslagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (elektronikskatten) uppfyller inte de miljömål den grundar sig på. 

Avsikten med en miljöskatt måste vara att driva förändring mot miljömål, inte att generera kontinuerliga inkomster till staten. Att klä fiskala skatter i miljöargument riskerar att undergräva förtroendet för både skatteinstrumentet och politiken, och det gynnar inte heller miljön.

Kemikalieinspektionen och Skatteverket har i sin utredning av elektronikskatten konstaterat att den inte haft avsedd effekt på det man ville uppnå, det vill säga på att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och därmed skydda människors hälsa. Myndigheterna konstaterar att skatten är svår att administrera, både för företag och myndigheter och har därför presenterat förslag på hur skatten skulle kunna leda till bättre effekt.

Vad gör regeringen då? Jo, den skriver av redovisningarna mot budgetpropositionen utan vidare åtgärd och föreslår en årlig uppräkning på två procentenheter av skatten med beaktande av utvecklingen av BNP, utöver den förändring kopplat till konsumentprisindex (KPI) som redan görs. Det är en ny och ytterligare höjning av skatterna utöver vad som först lagstiftades om. En sådan uppräkning skulle innebära att överindexeringen på 20 års sikt medför en 50 procentig höjning av skatten utan att riksdagen fattat några nya beslut. Detta är både olyckligt och oroande.

Den politiska diskussionen och riktningen gällande miljöskatter måste bygga mer på vetenskap och mindre på önsketänkande och symbolpolitik. Att införa en överindexering av en skatt, som inte fyller sin funktion som miljöstyrmedel, är fel väg framåt om syftet är att främja miljön och inte försvaga konkurrenskraft för företag i Sverige.

Vi säger även följande igen – TechSverige och våra medlemmar stöder naturligtvis arbetet med substitution av farliga ämnen i produkter i branschen. Men det är tydligt att lagens och skattens syfte att försöka stimulera de beskattade företagen att använda säkrare kemikaliealternativ inte uppnås med en svensk nationell skatt på elektronik eftersom varorna tillverkas för en global marknad.

Det är på internationell nivå dessa frågor måste adresseras och där bör Sverige vara drivande i arbetet med substitution. Genom harmoniserad lagstiftning på EU:s inre marknad undviks onödigt administrativt arbete där företagen måste anpassa produkter efter varje enskilt lands krav.

En lag måste leda till det syfte den stiftades för, annars bör den avskaffas och det är vad som bör ske vad gäller elektronikskatten. Det finns inga väl grundande argument i motsatt riktning i detta fall. Ska skatten behållas måste den justeras för att kunna leda till positiv miljöpåverkan. Det är berörda branscher rungande överens om.

Frida Faxborn
Näringsgpolitisk expert

TechSveriges svar på remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Fotnot: Den 8 februari publicerade Finansdepartementet remissen En enklare och tydligare kemikalieskatt (2022/00478). I promemorian föreslås flera förenklingar av skatten på kemikalier i viss elektronik. TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.