Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen anser att de föreslagna ändringar som KEMI och Skatteverket presenterar i sin slutrapport som utvärderar kemikalieskatten är steg i rätt riktning. Men att dra tillbaka lagen helt bör fortsatt övervägas. 

Syftet med införandet av den svenska kemikalieskatten på elektriska och elektroniska produkter var att minska farliga kemiska ämnen i människors hemmiljö och att stimulera producenter att använda mer miljövänliga alternativa kemikalier i sina produkter. 2020 kom Kemikalieinspektionen (KEMI) och Skatteverket till slutsatsen att den svenska kemikalieskatten i stort sett inte förändrat användningen av flamskyddsmedel i elektronik, att den inte är kostnadseffektiv, att den har ökat priserna för konsumenter och att den är administrativt betungande för företagen.  

Den 17 maj redovisande KEMI och Skatteverket i sin slutrapport till regeringen förslag på hur kemikalieskatten bör ändras för att säkerställa att den bättre uppfyller sitt syfte. Myndigheterna föreslår bl.a. att det bör klargöras att skatten endast ska omfatta flamskyddsmedel, att beskattningsnivån bör baseras på ämnenas inneboende farliga egenskaper och att den högsta möjliga skattesänkningen bör höjas. Detta välkomnas av IT&Telekomföretagen och pinfa, en sektorgrupp inom Cefic.  

Men tyvärr finns det inget nollskattealternativ för produkter som bara innehåller de allra bästa flamskyddsmedlen eller inga alls. Kontroll av ämnen är heller inte möjlig eftersom det inte finns några testmetoder för att skilja mellan additiva och reaktiva flamskyddsmedel och det finns heller inga standardiserade analysmetoder för alla flamskyddsmedel. Den föreslagna beskattningsprincipen är dessutom mycket komplex och svår att förstå. Det föreslås heller inga ändringar för att stödja en cirkulär ekonomi eftersom begagnathandeln med begagnade elektriska produkter inte är undantagen från beskattning. 

KEMI och Skatteverket föreslår dessutom att skatten bör utvidgas till att omfatta fler produkter, t.ex. skrivare. En sådan utvidgning skulle påverka ytterligare ett stort antal företag vars produkter främst säljs business to business och inte faller inom ramen för skattens omfattning, dvs. användning i hemmiljö. En sådan utvidgning är för tidig att genomföra givet myndigheternas tidigare slutsatser.  

Vi skulle hellre vilja se att den svenska kemikalieskatten dras tillbaka helt till förmån för frivilliga eller andra lagstiftningsinitiativ för att främja substitution av problematiska kemikalier, t.ex. inom ramen för den europeiska kemikaliestrategin. Den svenska kemikalieskatten är en nationell skatt för produkter som oftast är framtagna och utformade för en global marknad, vilket är ett ineffektivt sätt att driva utvecklingen i en global industri. 

Om den svenska skatten trots allt ska behållas är IT&Telekomföretagen och pinfa villiga att fortsätta ge vårt stöd för att säkerställa att föreslagna ändringar i positiv riktning realiseras så att lagen beskattar rätt substansegenskaper, minimerar den administrativa bördan och belönar de företag som har investerat i proaktiva substitutionsprogram.
 

Frida Faxborn, näringspolitiskt expert IT&Telekomföretagen
 

IT&Telekomföretagens branschposition i sin helhet här (engelska)