Hoppa till innehåll
Mötesuttalande – Hållbarhetsrådet 18 februari 2021

Den statliga utredningen om ett pantsystem för småelektronik är i slutfasen och ska senast den 1 april redovisa sitt uppdrag. IT&Telekomföretagen har tillsammans med en rad medlemmar fört dialog med utredningen och tydligt framfört branschens synpunkter och förslag till åtgärder istället för inrättandet av ett nationellt särsystem som enda land i EU. På dagens möte har rådet beslutat om en branschståndpunkt i frågan utifrån utredningens tankar om att ett system inledningsvis ska fokusera på mobiltelefoner.

Branschen är i grunden positiv till att det skapas incitament för en ökad återvinning generellt och speciellt för it-sektorn. Det är önskvärt med en högre grad av återvinning av mobiltelefoner när dess tekniska livslängd har nåtts men återvinning är dock sista stadiet för en produkt, främjad återanvändning är av minst lika stor betydelse. En för tidig återvinning leder till att viktiga år av cirkularitet går förlorade. Ett pant- och/eller premiesystem kan på så sätt riskera att gå direkt mot EU:s miljömål och ambition om cirkularitet och störa steget innan återvinning.

– Flera marknadsaktörer i vår bransch har redan återtagandesystem av mobiltelefoner med ständigt ökande volymer. Vi ser behovet av bättre information till konsumenter om hur man kan lämna in gamla mobiltelefoner och vill ta vårt ansvar i den delen men även bidra med bättre statistiskt underlag så att det fattas politiska beslut på välgrundad information, poängterar Magdalena Aspengren, ordförande i Hållbarhetsrådet.

Branschen vill att politiken inväntar det arbete som pågår på EU-nivå i frågan och istället för att som enda land inrätta ett pant- och/eller premiesystem som är kostsamt och leder till försämrad svensk konkurrenskraft.

– Branschen har redan ålagts bl.a. kemikalieskatt, en skatt som skapat onödigt tung administration och lett till dyrare produkter för konsumenter. Vi ser en stor risk att ett pant- eller premiesystem skapar hinder för det goda arbete som branschen gör och vill stärka för att öka cirkularitet och återvinning av bl.a. mobiltelefoner. Det går tyvärr inte att panta mobiltelefoner eller andra databärande enheter på samma sätt som burkar. Det kräver helt andra åtgärder och vi bör invänta en europeisk lösning, säger Frida Faxborn, Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

 

Magdalena Aspengren                                                     Frida Faxborn

Ordförande Hållbarhetsrådet                                     IT&Telekomföretagen

 

Branschens förslag

För att bidra till ett mer korrekt beslutsunderlag, en mer cirkulär och långsiktigt hållbar hantering och en säker återvinningsprocess, föreslår branschen följande insatser:

 1. Branschkrav för försäljningspunkter (operatörer, elektronikhandeln m.fl.)
  Ett branschkrav om att alla som säljer mobiltelefoner är anslutna till godkända och certifierade återvinningspartners och erbjuder tjänsten återtag av databärande enheter
 2. Inhämta bättre data för att göra rätt insatser
  a. Berörda aktörer åläggs att på ett säkerställt sätt registrera antalet inlämnade mobiltelefoner för återanvändning och återvinning. Detta ska kombineras med en lagstadgad årlig rapportering till Naturvårdsverket
  b. Återanvändningsaktörer på den svenska marknaden åläggs att lämna data om export av mobiltelefoner för återanvändning i annat land.
  c. Importörer av mobiltelefoner åläggs att särskilja och rapportera hur många mobiltelefoner som distribueras för användning i Sverige.
 3. Informationsinsatser och tjänster till kund
  a. Naturvårdsverket uppdras att i samarbete med berörda branschorganisationer genomföra konsumentriktade kampanjer för ökad kunskap och förändrat beteende.
  b. Branschen åläggs att informera konsumenter om att mobiltelefoner har ett värde och hur man kan återlämna dem.
  c. Återförsäljare ska vid köptillfället åta sig att informera konsument om återlämning vid köptillfället.
  d. Branschen ska åta sig att garantera och genomföra en informationskampanj om att återvinningsföretagen hanterar data på ett säkert sätt enligt GDPR samt raderar data enligt en säkerställd process och hur man själv enkelt kan radera data på enheten.
  e. Branschen åtar sig att erbjuda tjänster med fast pris för hantering av data som behövs/ska sparas i en mobiltelefon (t ex en användare som inte vet hur man sparar sina bilder).
  f. Branschen åtar sig att hjälpa konsumenter genom att bli ännu tydligare med hur man själv säkert raderar all data från en mobil enhet. Denna process har förenklats avsevärt senare år.
 4. Branschen åtar sig att skapa ett generiskt återtagssystem för databärande enheter generellt (surfplattor, spelkonsoler, datorer m.fl.)
  Samtliga dessa har liknande attribut som mobiltelefoner d.v.s. innehåller känsliga data, kan innehålla skadliga kemikalier och värdefulla råvaror (ofta viktmässigt betydligt mer än i en mobiltelefon) och borde följas avseende försåld volym respektive insamlad/återvunnen.
 5. Kundsupport inklusive hjälp med radering, rekonditionering och reparation.
  a. För att bidra till att förlänga livslängden på de mobiltelefoner som är i bruk men också stimulera återtag kommer branschens aktörer att stödja etableringen av verksamheter där användarna ges möjlighet att få sin terminal kontrollerad/uppdaterad samt vid behov också reparerad.
  b. I detta ingår också att på lämpligt sätt aktivt stödja EU initiativet “Right to repair”.