Hoppa till innehåll
Kemikalieskatten på elektronik utreds för närvarande av Kemikalieinspektionen och Skatteverket. En skatt som infördes i juli 2017 där skattenivåerna höjdes 2019. I sin första delrapport, där nuvarande skatt utvärderades, framkom att den inte varit kostnadseffektiv utan hittills mest varit betungande, tidskrävande och kostsam och kanske mest allvarligt inte har avsedd effekt, dvs inte leder till att säkrare alternativ används.

Telekomföretagen har tillsammans med andra branschorganisationer vid ett flertal tillfällen framfört att lagens utformning uppmanar till falsk substitution genom att producenter istället för att välja säkra kemikalier prioriterar maximal skattereduktion. Dessutom är det inte möjligt att kontrollera rätt skatteavdrag eftersom det saknas standardiserade mätmetoder av de beskattade kemikalierna. Istället borde det vara det individuella ämnets inneboende faroegenskaper som beskattas och det borde vara möjligt att mäta och kontrollera det beskattade ämnet.

Före jul gav IT&Telekomföretagen tillsammans med Cefic och pinfa på nytt vår syn till utredningen om vad vi helst vill se för förändringar i lagen inför uppdragets slutredovisning.

  1. Ta bort lagen helt eftersom den inte leder till ökad substitution av farliga flamskyddsmedel och innebär en stor administrativ börda för hela värdekedjan. Ett återkallande bör även ses i ljuset av EU:s green deal där man ser över en harmonisering och effektivisering av kemikalielagstiftning.
  2. Om skatten behålls; basera den på flamskyddsmedlens inneboende faroegenskaper i enlighet med den europeiska CLP-förordningen* istället för godtyckliga beskattningskriterier. Om enbart klorerade och bromerade flamskyddsmedel beskattas kan den nuvarande bilaga till kemikalielagen tas bort helt. Detta ger vidare den idag saknade rättssäkerheten då pålitliga kontrollmetoder finns för både brom och klor.  För att motivera de beskattade företagen att byta till säkrare alternativ bör ett nollskattealternativ införas, vilket saknas idag.

Nuvarande uppdrag till Kemikalieinspektionen och Skatteverket har blivit förlängt till den 17 maj, vilket vi hoppas kan leda till ett väl avvägt förslag på lagändringar och att vi tillsammans med våra norska vänner har anledning att fira dagen särskilt. Vi har sagt det förut men säger det igen: Gör om – gör rätt.

Frida Faxborn
Näringspolitisk expert

*CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20201114&from=EN