Hoppa till innehåll

I januari i år rekryterades Frida Faxborn till IT&Telekomföretagen från Justitiedepartementet. Frida har flera års erfarenhet från Regeringskansliet och har bland annat arbetat med regeringens styrning på informationssäkerhetsområdet, polisiära frågor, frågor kopplade till integrationen av nyanlända och en hel del förhandlingar på EU-nivå. På IT&Telekomföretagen ansvarar hon för Hållbarhetsrådet samt frågor kopplade till offentlig marknad.

Vilka är det viktigaste frågorna för Hållbarhetsrådet just nu?

Vi har nyligen lanserat rapporten om hållbara leveranskedjor. Rapporten är viktigt då den påvisar komplexiteten kring tillverkningen av en produkt, vilken kan kräva tiotusentals kontrakt mellan olika parter. Att säkerställa att alla steg i produktionen sker på ett önskvärt sätt kan vara väldigt svårt och kostsamt.

Framöver kommer Hållbarhetsrådet bland annat att arbeta med frågor kopplat till cirkulär ekonomi, både på nationell- och EU-nivå. Vi behöver även följa utvecklingen av hållbarhetsfrågor kopplade till tiden efter coronakrisen. Hållbarhetsfrågor blir än viktigare framöver givet den snabba digitala utveckling krisen frambringat, både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur miljösynpunkt. Här bidrar dessutom de globala klimatmålen med krav om en ökad förändringstakt på samhället och så även vår bransch.

Hur gör jag som medlem om jag vill engagera mig?

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet drivs av våra medlemmar och vill man delta i Hållbarhetsrådets arbete kan man höra av sig till mig. Som medlem i rådet ska man ha en stark vilja att engagera sig och aktivt driva frågor på hållbarhetsområdet framåt. Det är extra kul och viktigt att göra det branschgemensamt. Det är väldigt inspirerande att jobba med ett medlemsråd där vi just välkomnat en rad nya företag, stora och små, och där engagemanget är stort.