Hoppa till innehåll

På torsdagen den 14/5 hade IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd möte. Rådet har som uppgift att ta fram förslag på insatser för att öka tillgång till kompetens, något som under lång tid varit en stor bristvara och som rådet räknar med åter kommer bli så snart Corona-krisläget börjar stabiliseras.

Normalt sett är behovet av IT-proffskompetens, eller digital spetskompetens, överst på agendan, men huvudnumret på torsdagens möte var i stället ett förslag till en bredare digital kompetenssatsning, ”tech-checken”. Bakgrunden är den omställning av hela arbetslivet som digitaliseringen innebär, där olika undersökningar (bl.a. från World Economic Forum) gör gällande att en betydande del av arbetskraftens arbetsuppgifter och i många fall hela yrken, kommer att försvinna såvida inte omfattande kompetensutvecklingsinsatser görs. Utan en sådan satsning blir hela arbetslivet, inklusive IT- och telekombranschen lidande.

Almega har sedan tidigare ett förslag presenterat i form av kompetensavdrag, som riktar sig mot arbetsgivare. Som komplettering vill IT&Telekomföretagen ta fram ett förslag riktat mot individer. En fråga är om hur bred en sådan satsning ska vara, om det ska gälla samtliga vuxna, även de som gått i pension. Rådet enades dock om att en kompetensutvecklingsinsats bör fokusera på personer i yrkesverksam ålder. Satsningar på grupper i digitaliseringens utanförskapsområden, till exempel seniorer, är förvisso viktiga, men bör drivas i andra sammanhang.

En huvudfråga för rådet, som kommer att arbetas vidare med kommande veckor, är att precisera vad tech-checken, eller om man så vill checkarna i ett ”checkhäfte”, ska användas till. Ska all form av kompetensutveckling, både formell (utbildning) och informell (praktik, coachning), omfattas? Ska även vägledning och kartläggning ingå? Ska det kunna gå till att kompensera för inkomstbortfall för utbildning som annars är kostnadsfri för individen? En arbetsgrupp ska jobba vidare med detta, och alla i medlemskretsen är välkomna att bidra med underlag.

Kontakta IT&Telekomföretagens Fredrik von Essen.

En beskrivning av de grundläggande idéerna bakom tech-checken går att hitta här.