Hoppa till innehåll
De senaste månaderna har en rad olika aktiviteter genomförts med anledning av IT&Telekomföretagens arbete med kemikalieskatten.

Rapport om kemikalieskatten

På ett seminarium i september presenterade IT&Telekomföretagen en rapport om kemikalieskatten. Arbetet med att ta fram rapporten påbörjades redan i oktober förra året och gjordes i samarbete med den europeiska branschorganisationen Pinfa. Under årets gång har ett stort antal organisationer, experter, myndigheter och företag varit involverade i arbetet.

Rapportens slutsatser är både uppseendeväckande och beklämmande. Den svenska kemikalieskatten som implementerades i syfte att minska andelen oönskade kemikalier i människors hemmiljö uppfyller inte sitt syfte. På grund av skattens bristfälliga utformning finns det i dag goda incitament för oseriösa aktörer att välja oönskade kemikalier, detta för att erhålla maximal skattereduktion. Med andra ord har skatten skapat förutsättningar för falsk substitution.

Istället för att beskatta kemikaliernas faroegenskaper beskattar man kemikalierna utifrån deras kemisk-tekniska egenskaper. Lagstiftningen lägger stort fokus på huruvida kemikalierna är additivt eller reaktivt framställda. Det är besynnerligt eftersom det inte har någonting att göra med kemikaliernas inneboende hälsoegenskaper eller hur farliga de är. Varken REACH-förordningen eller RoHS-direktivet – den europeiska lagstiftningen på området – fäster någon större vikt vid om ämnena är additiva eller reaktiva. Inte heller oberoende miljömärkning som Svanen och TCO Certified stödjer beskattningens principer.

Kemikalieinspektionens utvärdering

I oktober bjöd Kemikalieinspektionen in till ett möte med näringslivsrepresentanter från flera olika branscher för att påbörja sitt arbete med att utvärdera kemikalieskatten. IT&Telekomföretagen kommer att vara en konstruktiv part i det fortsatta arbetet och kommer att bistå myndigheten i så stor utsträckning det är möjligt. Redan nu har branschen skickat över en lista på experter som kommer att kunna vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Enligt Kemikalieinspektionen ska utvärderingen kunna presenteras under första halvan av 2020. Det är IT&Telekomföretagens förhoppning att rapporten kommer att vara mycket tydlig och att den kommer att kunna ligga till grund till fortsatt lagstiftningsarbete med kemikalieskatten.