Hoppa till innehåll

Bristen på kompetens är det största hindret i företagens verksamheter. Under det fjärde kvartalet i fjol angav 31 procent av tjänsteföretagen att just brist på kompetens är det största hindret för deras verksamhet och dess utveckling. För bolag inom IT- och telekom är situationen än värre. Bland datakonsulter är siffran alarmerande där 80 procent av företagen ser kompetensbrist som verksamhetens största hinder.

– Ska IT- och telekombranschen fortsätta att vara en motor för svensk tillväxt måste kompetensfrågan lösas. En del av problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet. IT- och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Snedfördelningen börjar redan i utbildningsväsendet där de tekniska utbildningarna lockar få kvinnor. Dessa måste göras attraktiva och relevanta för fler målgrupper, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Almegas tjänsteindikator visar konsekvenserna av bristen på arbetskraft inom vissa tjänstebranscher. 22 procent av informations- och kommunikationsföretagen, där företag inom IT- och telekombranschen ingår, uppger hösten 2018 att de tvingats tacka nej till order på grund av personalbrist. Dessutom svarade 16 procent att kompetensbristen lett till tankar på att flytta hela eller delar av produktionen utomlands.

– Självklart kostar det bolagen mycket pengar att behöva säga nej till affärer på grund av kompetensbrist, säger Anne-Marie Fransson.

Trots en långsammare produktionstakt mot slutet av året stod de privata tjänsteproducenterna för merparten av fjolårets BNP-tillväxt. Bland de privata tjänsteföretagen bidrog bolag inom informations- och kommunikationssektorn mest, med 0,6 procentenheter av totalt 2,4. Under helåret 2018 var tillväxten i den privata tjänstesektorn i genomsnitt 3,5 procent. Informations- och kommunikationsföretagen bidrog med 1,7 procent, det vill säga nära hälften av tillväxten.

Mellan de fjärde kvartalen 2017 och 2018 ökade sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn med 64 000 personer. Informations- och kommunikationsföretagen, där bland annat företagstjänsterna telekom, dataprogrammering och datakonsulter ingår, bidrog med 10 000 fler sysselsatta. En ökning med 4,9 procent.
– IT- och telekombranschen fortsätter att bidra till Sveriges tillväxt. Men frågan är hur länge till. Tidigare siffror från IT&Telekomföretagen visar att cirka 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens kommer att saknas år 2022 om ingenting görs, säger Anne-Marie Fransson.

Fakta Almegas Tjänsteindikator kvartal 1 2019:

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn och fungerar som en signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans svarar för 52 procent av Sveriges BNP och 47 procent av sysselsättningen.

Fakta information- och kommunikationsbranschen, SNI-koder 58–63:

I denna sektor ingår bolag inom IT- och telekombranschen som representeras av IT&Telekomföretagen inom Almega.
SNI 58.2 – Förlagsverksamhet utgivning programvara
SNI 61 – Telekommunikation
SNI 62 – Dataprogrammering, datakonsultverksamhet
SNI 63 – Informationstjänster