Hoppa till innehåll

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. För att möta det här behovet har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 24 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

I nästa EU-budget har Europeiska kommissionen föreslagit att investera 9,2 miljarder euro i det nya programmet Digital Europe, varav 700 miljoner euro har öronmärkts för avancerad kompetensutveckling med särskilt fokus på High Performance Computing, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Dessutom planerar programmet Connecting Europe Facility att finansiera en plattform på EU-nivå som stöder innovativa åtgärder för att öka digital färdigheter i Europa. Denna plattform kommer att länkas till de nationella koalitionernas aktiviteter och webbplatser.


Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Den 3 maj 2018 etablerades den svenska koalitionen. Verksamheten sjösättes den 29 januari 2019 och leds av en projektledare genom följande handlingsplan.

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid växt sig stort. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar. Idag deltar 24 organisationer i det svenska nätverket. Läs gärna mer om vilka organisationer som deltar, längre ner på sidan. Läs gärna om deras goda initiativ i ledet att främja den digitala kompetensen i såväl bredd som spets.

Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men nätverket arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden:

Digital kompetens inom hela utbildingskedjan – Digital skills in education

Digital medarbetarkompetens – Digital skills for labour force

Digital spetskompetens – Digital skills for ICT Professionals

Digital medborgarkompetens – Digital skills for all 

IT&Telekomföretagen kontaktpunkt för Sverige

IT&Telekomföretagens åtar sig uppdraget att vara samordnare för den svenska koalitionen. Detta till bakgrund av att säkra kompetensförsörjningen av experter, men även för att främja digitalisering så att alla medborgare har den kunskap som behövs. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer.

Pressmeddelande #1/190129: Sverige etablerar koalition för att främja digital kompetens

Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.

– Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett steg i rätt riktning för att säkra att Sverige kommer fortsätta vara i digitaliseringens framkant, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning, IT&Telekomföretagen.

Det finns redan en lång rad svenska aktörer som gör insatser inom det digitala kompetensområdet. Det övergripande målet med koalitionsarbetet är att ge alla dessa aktörer ett gemensamt lyft för att utveckla den digitala kompetensen hos medborgarna och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.

– Det är reella fakta att digital kompetens saknas. Koalitionen syftar till att öka den digitala kompetensen inom flera samhällssektorer och branscher, då behovet av denna genomsyrar hela samhällsbygget, säger Fredrik von Essen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Pressmeddelande #2/190320: Snabbt växande nätverk främjar digital kompetens i Sverige

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid vuxit sig större. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar.

– Det snabbt växande nätverket är ett kvitto på många aktörers oro över den låga digitala kompetensen i samhället och över den snäva debatten om Sveriges digitalisering. Jag ser ökad digital kompetens som en av nycklarna till ett jämställt samhälle och en inkluderande arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater varit sena på att samordna samhällets aktörer kring digitalisringsutmaningen. Ska Sverige uppnå målsättningen i regeringens digitaliseringsstrategi – att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter – måste detta göras på en jämställd och inkluderande grund.

– Vi vill se tydliga politiska reformer som säkerställer digital kompetens för alla medborgare på ett tillgängligt och inkluderande sätt – under hela utbildningskedjan, genom hela yrkeslivet, fram till ålderns höst. Behovet av det livslånga lärandet tar inte slut efter studenten, säger Malin Påhls Hansson.

Läs hela pressmeddelandet här.

Pressmeddelande #3/231013: Lansering av plattform för att främja digital kompetens

Idag lanserar TechSverige ”Digital Skills and Jobs Platform, Sweden” – en unik plattform som är en del av ett omfattande EU-initiativ för att främja digital kompetens och inkludering i Sverige och hela Europa. Plattformen ska utgöra det centrala navet för alla som söker kunskapsutbyte eller information om aktiviteter, insatser och utbildningar med målet att stärka sin egen eller andras digitala kompetens. Sverige är en av 21 medlemsstater inom EU som har lanserat sin nationella plattform.

 ”Digital Skills and Jobs Platform, Sweden”, är en samlingspunkt för alla som vill hitta inspiration, goda exempel och erfarenheter om många av de initiativ som tas, i Sverige och Europa, för att främja digital kompetens.  Plattformen gör det också möjligt att hålla sig uppdaterad om de senaste aktiviteterna, utbildningarna och finansieringsmöjligheterna inom området. Genom att förena medborgare, ideella organisationer, företag och beslutsfattare på plattformen är ambitionen att främja samarbete och kunskapsutbyte.

– Vi är glada över att kunna presentera den svenska plattformen och många av de imponerande insatser som redan görs för att främja digital inkludering och stärka den digitala kompetensen i samhället. En betydande utmaning som vi står inför idag är att information om olika initiativ ofta är spridd mellan olika aktörer, vilket kan riskera att förhindra och fördröja den digitala utvecklingen. Genom att samla dessa initiativ på plattformen ökar vi möjligheten till kunskapsutbyte, partnerskap och nytänkande, säger Ana Andric, näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning på TechSverige.

Tillsammans med aktörer inom Digital skills and jobs coaliation, har TechSverige drivit utvecklingen av den svenska plattformen. Nu inbjuder vi alla som är intresserade att utforska Digital skills and jobs platform, Sweden och engagera sig och bidra till arbetet med att främja digital kompetens.

Plattformen presenterades under ett webbinarium arrangerat av TechSverige, i samband med den nationella temadagen Digitalidag. I eventet deltog Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige, Lina Cronquist, projektledare, Digitalidag, Anna Broeders, Talent & Community manager, Linköping Science Park, Robin Vetter, Community manager, Internetstiftelsen och Josef Lannemyr, projektledare, Tillväxtverket.

Se sändningen i efterhand här: https://youtu.be/LAYjRzNmdeo?si=RqKx5eHgYaIaGyqs
Besök plattformen här: https://digitalskillsjobs.se/


Pressmeddelande #4/240220:
Samhällsutvecklingen kräver satsningar på digital spetskompetens

Under ett välbesökt seminarium i Näringslivets Hus, lyftes viktiga frågor kring Sveriges och techbranschens växande behov av techkompetens. Eventet, som arrangerades med fokus på den senaste rapporten från TechSverige, belystes ett akut behov av specialister inom tech – med en prognos som pekar på ett årligt behov av 18 000 specialister fram till 2028. Kompetenser inom inom AI och cybersäkerthet lyftes särskilt fram.

– Det är kritiskt att vi agerar nu för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att techbranschen ska fortsätta bidra till svensk ekonomi, välfärd och klimatomställning, säger Ana Andric.

Panelen bestod av representanter från TechSveriges medlemsföretag som diskuterade utmaningarna och åtgärder som krävs för att stärka kompetensförsörjningen.

Ana Andric lyfte också betydelsen av att arbeta med kompetensförsörjningen på bred front och lyfter initiativet Digitals Skills and Jobs Platform Sweden. En plattform som är en del av ett omfattande EU-initiativ för att främja digital kompetens och inkludering i Sverige och hela Europa.

– Plattformen utgör ett centralt nav för alla som söker kunskapsutbyte eller information om aktiviteter, insatser och utbildningar med målet att stärka sin egen eller andras digitala kompetens. Sverige är en av 21 medlemsstater inom EU som har lanserat en nationella plattform.

 

Pressmeddelande #5/240315: Kampanj för att få fler att söka sig till tech

TechSverige lanserade 2022 kampanjen Addera tech. En informationssatsning för att få fler att ta steget till ett yrke inom tech. Nu är kampanjen åter igång.

Techsektorn är idag en motor för att sysselsättning, tillväxt och klimatomställning i Sverige och världen. Det ökande behovet av specialister inom tech är dock en stor utmaning. Årligen kommer det att behövas ytterligare 18 000 techspecialister i Sverige fram till 2028.

– Med kampanjen vill vi visa på alla de möjligheter som finns och vägar in till de nya techjobben, säger Ana Andric.

Kampanjen återlanseras i samband med att högskolan öppnar för ansökningar till höstens utbildningar.

Ana Andric lyfter också Digital Skills and Jobs Platform Sweden, som kompletterar Addera tech-sajten med mer information, ur både ett nationellt och europeiskt perspektiv om utbildningsvägar, finansieringsmöjligheter och annat som rör digitaliseringen och dess möjligheter vad gäller arbete och utbildning.

Pressmeddelande #6/240304: Kompetensbehoven inom tech i fokus hos Linköping Science Park

TechSverige och Svenskt Näringsliv besökte Linköping Science park för att presentera den nya rapporten om framtidens behov av specialister inom tech. Rapporten visar på behovet i såväl techbranschen som resten av näringslivet och offentlig sektor.

Tech har fått en allt större betydelse för ekonomin, jobben och för en hållbar samhällsutveckling. God tillgång till och hög nivå av techkompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen.

TechSveriges näringspolitiska expert Ana Andric lyfte fram rapportens slutsatser:

– Bristen på techkompetens är en av de största utmaningarna för att utveckla och tillhandahålla nya innovationer och lösningar som efterfrågas av både näringslivet och samhället i stort. Enligt vår rapport kommer det att saknas 18 000 personer årligen fram till 2028.

Ana Andric menar att det kommer att krävas många och olika initiativ och satsningar för att säkra framtidens kompetensförsörjning.

– TechSverige och branschen gör många satsningar, däribland sajten Addera tech, där information om techjobben och vägarna dit sammanställts. Initiativ som Digitals Skills and jobs platform är också viktiga. På plattformen samlas information, ur både ett nationellt och europeiskt perspektiv om utbildningsvägar, finansieringsmöjligheter och annat som rör digitaliseringen och dess möjligheter vad gäller jobb och utbildning.

Vi deltar i #DigitalSkillsSweden!