Hoppa till innehåll

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 24 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

I nästa EU-budget har Europeiska kommissionen föreslagit att investera 9,2 miljarder euro i det nya programmet Digital Europe, varav 700 miljoner euro har öronmärkts för avancerad kompetensutveckling med särskilt fokus på High Performance Computing, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Dessutom planerar programmet Connecting Europe Facility att finansiera en plattform på EU-nivå som stöder innovativa åtgärder för att öka digital färdigheter i Europa. Denna plattform kommer att länkas till de nationella koalitionernas aktiviteter och webbplatser.


Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Den 3 maj 2018 etablerades den svenska koalitionen. Verksamheten sjösättes den 29 januari 2019 och leds av en projektledare genom följande handlingsplan.

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid växt sig stort. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar. Idag deltar 24 organisationer i det svenska nätverket. Läs gärna mer om vilka organisationer som deltar, längre ner på sidan. Läs gärna om deras goda initiativ i ledet att främja den digitala kompetensen i såväl bredd som spets.

Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men nätverket arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden:

Digital kompetens inom hela utbildingskedjan – Digital skills in education

Digital medarbetarkompetens – Digital skills for labour force

Digital spetskompetens – Digital skills for ICT Professionals

Digital medborgarkompetens – Digital skills for all 

IT&Telekomföretagen kontaktpunkt för Sverige

IT&Telekomföretagens åtar sig uppdraget att vara samordnare för den svenska koalitionen. Detta till bakgrund av att säkra kompetensförsörjningen av experter, men även för att främja digitalisering så att alla medborgare har den kunskap som behövs. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör även en nationell gemensam part i förhållande till EU och andra internationella aktörer.

Pressmeddelande #1/190129: Sverige etablerar koalition för att främja digital kompetens

Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.

– Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett steg i rätt riktning för att säkra att Sverige kommer fortsätta vara i digitaliseringens framkant, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning, IT&Telekomföretagen.

Det finns redan en lång rad svenska aktörer som gör insatser inom det digitala kompetensområdet. Det övergripande målet med koalitionsarbetet är att ge alla dessa aktörer ett gemensamt lyft för att utveckla den digitala kompetensen hos medborgarna och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.

– Det är reella fakta att digital kompetens saknas. Koalitionen syftar till att öka den digitala kompetensen inom flera samhällssektorer och branscher, då behovet av denna genomsyrar hela samhällsbygget, säger Fredrik von Essen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Pressmeddelande #2/190320: Snabbt växande nätverk främjar digital kompetens i Sverige

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid vuxit sig större. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar.

– Det snabbt växande nätverket är ett kvitto på många aktörers oro över den låga digitala kompetensen i samhället och över den snäva debatten om Sveriges digitalisering. Jag ser ökad digital kompetens som en av nycklarna till ett jämställt samhälle och en inkluderande arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska delen i ett större initiativ på EU-nivå. Sverige har i förhållande till övriga medlemsstater varit sena på att samordna samhällets aktörer kring digitalisringsutmaningen. Ska Sverige uppnå målsättningen i regeringens digitaliseringsstrategi – att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter – måste detta göras på en jämställd och inkluderande grund.

– Vi vill se tydliga politiska reformer som säkerställer digital kompetens för alla medborgare på ett tillgängligt och inkluderande sätt – under hela utbildningskedjan, genom hela yrkeslivet, fram till ålderns höst. Behovet av det livslånga lärandet tar inte slut efter studenten, säger Malin Påhls Hansson.

Läs hela pressmeddelandet här.

Vi deltar i #DigitalSkillsSweden!