Hoppa till innehåll

Tankesmedjan Digital Utmanings samlade slutsatser

    Kapitel

Tankesmedjan Digital Utmaning startades av IT&Telekomföretagen i september 2015 och verkade till juli 2017, med uppdrag att lyfta fram, diskutera och problematisera frågor och utmaningar som digitaliseringen för med sig.

Tankesmedjan som arbetat oberoende har i formen av sex separata rådslag, som under en begränsad period engagerat ett stort antal experter och opinionsbildare, diskuterat kring sex övergripande frågeställningar kopplade till digitaliseringen och dess inverkan på vårt samhälle på 10–15 års sikt. Ett tidsperspektiv som samtidigt är tillräckligt långt för att kunna innebära dramatiska förändringar, och tillräckligt kort för att behöva vara konkret kring utmaningar och lösningar.

I den här antologin presenteras samtliga rådslags slutsatser, som alla tidigare släppts som olika former av delrapporter efter varje avslutat rådslag. Tankesmedjan har också renderat i ett antal artiklar och debattinlägg, som alla finns tillgängliga på techsverige.se.

Tankesmedjans samlade slutsatser om digitaliseringen och de utmaningar och möjligheter den för med sig utgör ett gediget och värdefullt underlag för fortsatt diskussion och problematisering, och för att bidra till ytterligare förståelse hos bredare grupper för de svåra beslut och reformer som kan bli nödvändiga för framtidens välfärd.

Förord: Digitaliseringen är på riktigt!

När tankesmedjan Digital Utmaning startade sitt arbete i mitten av september 2015 var ambitionen att bidra till ett fördjupat, mera långsiktigt samtal om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Att ställa svåra, konstruktiva frågor skulle vara lika viktigt som att leverera entydiga svar. Digital Utmaning ville problematisera och utmana synen på digitalisering som ett antal snabba fixar på diverse komplexa samhällsproblem. Perspektivet var inte nuet och den näraliggande framtiden, utan 10–15 år framåt.

Men Digital Utmaning ville också vara en annorlunda tankesmedja i vårt arbetssätt. Vi gav oss själva ett tidsbegränsat mandat. Vi byggde inte upp en tung utredningsapparat, utan arbetade med lättfotade rådslag sammansatta av utvalda experter på just sitt ämnesområde, fria att tänka i egna banor och fria att presentera sina resultat i de former som de själva valde.

Vi ville undvika de lättköpta och förutsägbara resultaten. Även om det fanns en beställare i bakgrunden, IT&Telekomföretagen och dess medlemmar, skulle tankesmedjan agera självständigt och på egen hand svara för sina resultat. Medlemsnyttan tänktes framför allt bestå i en fördjupad förståelse av digitaliseringens samhällsomvälvande kraft. Vi ville också påminna våra politiker om styrkan i denna kraft. De skulle hjälpas till insikten att digitaliseringen är på riktigt.

Efter drygt två år är det nu dags att göra bokslut för Digital Utmaning, att överlämna våra uppnådda resultat till beställaren att begrunda, vidareutveckla och förhoppningsvis använda i sin fortsatta verksamhet. Hur framgångsrik har då tankesmedjan varit? Hur väl har vi uppnått våra ambitioner från starten då i september 2015?

I kvantitativa termer är det frågan om imponerande resultat. Från det första rådslaget, om digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden, till det sista och sjätte, om filterbubblor, digitala stuprör, det gemensamma samtalet och demokratin, har Digital Utmaning engagerat ett hundratal kvalificerade experter från olika forskningsfält och samhällsområden. Tillsammans har de producerat just så intressanta, tankeväckande och ibland provocerande slutsatser som vi hoppades.

Vid sidan av detta har Digital Utmaning byggt upp ett omfångsrikt nätverk under sina två år. Rådgivare och rådslagsmedlemmar är självskrivna i detta nätverk. Många intresserade gäster har också återkommit på de olika rådslagens presentationer och berikat debatten med frågor och kommentarer. Vi hoppas att IT&Telekomföretagen fortsätter att utveckla dessa värdefulla kontakter.

Har vi lyckats påverka samhällsdebatten och politiken? Den frågan är svårare att svara på. I det korta perspektivet måste vi nog konstatera att digitaliseringsfrågor fortsätter att behandlas ungefär som tidigare, d.v.s. som trevliga tekniska lösningar som i första hand ska bidra till att lappa och laga snarare än att skapa något nytt och annorlunda. Så lever föreställningen vidare att allting kommer att vara ungefär som förut i det digitala samhället, bara lite större, bättre och snabbare.

Å andra sidan vill jag gärna tro att Digital Utmaning, genom sina rådslag och genom ett stort antal debattartiklar, långsiktigt har hjälpt till att lägga grund för en annan insikt; nämligen att digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar på en stor mängd områden och kommer att leda till att många delar av våra liv fungerar fundamentalt annorlunda.

Ett första test på hur långt denna insikt har slagit igenom blir den kommande valrörelsen 2018. Kommer våra politiker att våga kasta loss från föreställningen att digitaliseringen är botemedlet mot de brister som blivit alltmer uppenbara i det gamla samhället? Kommer de att våga se och ta till sig att digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling för nästan alla samhällsområden? Digital Utmaning har gett dem redskap för att utveckla en sådan förståelse. Det är gott så.

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie och ordförande Digital Utmaning
December 2017