Hoppa till innehåll

Satsa på digital spjutspetsteknik

Framväxten av ny forskning, innovation och företag inom spjutspetsteknik bör främjas, likaså användningen av tekniken. Det rör allt från artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT), 5G och nästa generations trådlösa nät, bioteknik, mikroelektronik, blockkedjeteknik till kvantdatorer. I dagens samhälle är data en strategisk resurs och tillgång som det behöver ägnas betydligt mer fokus kring för att öka värdeskapandet i användningen.

12. Initiera konkreta utvecklingsprogram med fokus på tillämpning av 5G. Användningen av 5G kan revolutionera många branscher. Det kan vara smartare tillverkning och logistik eller nya användningar av sensorer och uppkopplad utrustning, IoT. Andra exempel är avancerade sjukvårdslösningar med analys, distansövervakningar eller kirurgi understödd av robotar. Ökad optimering och effektivitet med hjälp av 5G kan även ge stora klimatvinster inom många sektorer. Regeringen behöver därför initiera och stödja etableringen av testbäddar och konkreta utvecklingsprogram så att myndigheter, akademi och näringsliv gemensamt kan testa lösningar för främjandet av hållbara techlösningar och skapandet av nya innovationer på området.

13.Öka användningen av spjutspetsteknik, inte minst AI, för att öka hela näringslivets konkurrens- och innovationskraft. Förmågan att omsätta och använda ny teknik är avgörande. Det behövs rätt förutsättningar för svenska företag att snabbt kunna och våga ta till sig ny teknik, AI, IoT, automatisering och möjligheterna med 5G. Insatser kring kluster, innovationsplattformar och ekosystem måste utformas för att möjliggöra för svenska företag att kunna testa hur ny teknik kan användas i befintliga verksamheter. Inte minst behöver Sverige höja ambitionerna och kraftsamla ytterligare inom tillämpad AI för att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft.

14. Underlätta användandet av data som en strategisk resurs. Arbetet med fria dataflöden och att göra öppna data lättillgängliga måste fortsätta och intensifieras såväl nationellt som inom EU för att främja tech­branschens möjlighet att skapa smarta och hållbara lösningar med bland annat hjälp av AI. Sverige ska ha en uttalad ambition att bli bäst i Norden på att tillgängliggöra myndighetsdata. Data är en central del av den pågående digitaliseringen och är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, för utvecklingen av hållbara affärsmodeller och för att möjliggöra effektivisering. Avgiftsfinansieringskrav på myndigheter som i dag säljer sin data för att finansiera verksamheten ska tas bort. Kostnaden för att ta del av öppna data ska sättas till noll eller maximalt självkostnadspris. Oklara regler för dataöverföringar och krav på lokalisering hämmar digitaliseringen.