Hoppa till innehåll

Ett fullt uppkopplat Sverige

Tillgång till snabbt och stabilt bredband inklusive till 5G och framtida tekniklösningar, är en en förutsättning för att det ska gå att arbeta, studera, kommunicera och socialisera över hela landet. Näringslivet och det offentliga behöver säkra
och snabba uppkopplingar för att kunna bedriva sina verksamheter.

10. Säkerställ att alla faktiskt har tillgång till snabb och säker uppkoppling. Avsätt tillräckliga medel för bredbandsutbyggnad och ge berörda myndigheter tydliga uppdrag att aktivt bidra till utbyggnaden. Tillgång till snabbt och säkert bredband är en förutsättning för att fullt ut kunna delta i det digitala samhället.
Det är också helt avgörande för att kunna leva
och bo i hela Sverige. Det saknas resurser för att göra
tillräckligt med investeringar i infrastrukturen för att
alla i hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband.
De mål som fastställts i regeringens bredbandsstrategi
för 2025 är otillräckliga. Fokus behöver ligga på
faktisk uppkoppling, inte teoretisk möjlighet.

11. Återta positionen som EU:s ledande mobilnation
– se till att spektrum kommer till snabb användning.

Sverige behöver ha en uttalad ambition
att vara det land inom EU som har den effektivaste
spektrumförvaltningen. Att snabbt tilldela och
effektivt nyttja spektrum är en nyckel för att ligga
i internationell framkant med användning av ny
teknik, innovationer och de tjänster som följer med
den. Det är också avgörande för att hela Sverige ska
ha tillgång till moderna digitala tjänster. Försenade
auktioner och viktigt spektrum som ligger oanvänt
eller nyttjas ineffektivt kommer innebära att Sverige
halkar efter och att vi inte klarar målsättningen
om ett helt uppkopplat Sverige. Det behövs ett omtag
kring spektrumhanteringen för att Sverige ska
återta positionen som EU:s ledande mobilnation.