Hoppa till innehåll

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

IToTelekomföretagen har besvarat Remittering av promemorian Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2016. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2017.

Läs remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
27 januari 2017