TechSveriges branschkod för AI

Artificiell intelligens (AI) är och kommer i en högre grad bli en naturlig del av vårt samhälle. Digital utveckling och AI kan erbjuda nya möjligheter att lösa samhällets uppgifter och utmaningar. Men för att kunna dra nytta av detta måste oetisk eller olaglig användning motverkas. Människor ska kunna lita på den AI som finns i deras vardag och vara säkra på att etiska avvägningar har gjorts och att lagar följs när tjänsterna har tagits fram. Därför har TechSverige och åtta företag tagit fram en branschkod för att ge företag, myndigheter och organisationer vägledning när de tar fram AI-lösningar.

Vägledande principer

Branschen vill skapa en AI som ger tillit. För TechSverige och våra medlemmar är det således en viktig uppgift att ta fram vägledande principer om hur branschen förväntas uppträda och agera när de konstruerar, inför och förvaltar system och tjänster– beträffande AI.

Det här är vår branschkod som vi är övertygade om kan bidra till att branschen tar ansvar. Utan ansvar, ingen framtid. Koden ska varje år revideras för att kunna möta de utmaningar och förutsättningar som branschen står inför.

Frågor och svar om branschkoden

Ta del av dokumentet i sin helhet branschkod_ai