Hoppa till innehåll

Transport (Mobilitytech och Transporttech)

”Utöver minskade utsläpp bidrar även Einride till att förorenande partiklar och bullernivåer reduceras, sär skilt i tätbefolkade områden, eftersom fordonen är elektriska.”

Mats Pellbäck Scharp Head of Sustainability, Ericsson

Transportsektorn är en av de sektorer som står för störst andel av utsläppen globalt, inom EU och i Sverige. Utsläppen från inrikestransporter utgör över 32 procent av de totala växthusgasutsläppen i Sverige och drygt 23 procent inom EU. Huvuddelen av transporternas utsläpp inom Sverige kommer från väg­trafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Transport­branschen identifierar i färdplanen Fordonsindustrin – tunga fordon de behov av effektivare transporter som finns för att branschen ska kunna uppnå samma transportnytta med färre fordonskilometer.40 Branschen lyfter där fram möjligheterna som ökad digitalisering och teknologi kan innebära i detta arbete, till exempel delad data om transportbehov, transportkedjor och transportmönster för bland annat gods samt hur detta kan leda till effektiviseringar och minskade körsträckor som följd.

Exempel 4: Autonoma fordon och 5G kan ge kraftigt minskade utsläpp i transportsektorn

Utmaning: Enligt Trafikverket förväntas efterfrågan på godstransporter i Sverige öka med cirka 50 procent fram till år 2040 och främst förutses godstransporterna via väg öka. Den svenska riksdagens klimatmål för transportområdet innebär att växthusgasutsläppen från inrikestransporter, exklusive flygtrafik, ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010-års nivåer. År 2019 var utsläppen från inrikes transporter 16,6 miljoner ton CO2e varav vägtransporterna utgör mer än 90 procent av dessa. Godstransporterna står för cirka 20 procent av utsläppen från vägtransporterna, motsvarande cirka 3,2 miljoner ton CO2e. Den kraftiga efterfrågeökningen på godstransporter, i kombination med högt satta mål för utsläppsminskningar inom transportsektorn, innebär stora utmaningar för sektorn i dess omställningsarbete.

Lösning: Teknologisk utveckling och digitalisering har potential att vara en central faktor i transportsektorns klimatomställningsarbete. Till exempel konstaterar Trafikverket att automatisering, elektrifiering och digitalisering kommer vara viktiga delar för att skapa förutsättningar för mer kostnads- och energieffektiva transportlösningar och att digitalisering och teknologi kan bidra till ökad ruttoptimering och fyllnadsgrad.

Ericsson samarbetar både med stora leverantörer av transportlösningar som Volvo och Scania samt med nya innovations­företag som teknik­företaget Einride, som på ett fåtal år har skaffat sig en av Europas största flottor av elektriska lastbilar och som nyligen har etablerat sig på marknaden i USA. Einride har skapat ett logistiksystem där man genom automation, självkörande lastbilar, AI och maskininlärning skapar effektivare gods- och logistikhantering samtidigt som man minskar utsläppen från fordonen. Den första delen i Einrides lösning är elektrifieringen av transporter genom utvecklingen av ellastbilar. Nästa steg är ett omfattande, digitalt transportsystem som har stor möjlighet att effektivisera transporter. De autonoma ellastbilarna styrs med hjälp av operatörer som kan styra flera fordon samtidigt. Utöver den effektivisering som fler fordon per operatör innebär så bidrar även en ökad fyllnadsgrad i transporterna till att mer gods kan transporteras med samma antal transporter som tidigare. Ericsson bistår Einride med den 5G-teknologi som behövs för att säkerställa transportsystemets höga effektivitet och för att de självkörande fordonen ska kunna komma ut på vägarna på ett säkert och effektivt sätt. Ericsson uppskattar att mer än 60 procent av transporterna idag skulle kunna ersättas med Einride och Ericssons 5G-teknologi.

Teknologi: 5G, elektrifierade och autonoma fordon Partners: Ericsson, Einride och Scania.