Hoppa till innehåll

Energi (Cleantech)

”Med tiden kommer denna lagring att göra det möjligt för elnäten att leverera 100 producent koldioxidfri el.”

Taylor Leyden Program manager Energy and Sustainability, Microsoft

Globalt är energisektorn en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det beror på att en stor del av el- produktionen internationellt använder fossila bränslen som kol, gas och olja för att generera elektricitet. Drygt två tredjedelar av världens elproduktion sker idag med fossila bränslen. Även i EU står energiförsörjningen för den största andelen av unionens utsläpp, 27 procent.

Till skillnad från länder som Sverige utgörs energiproduktionen inom EU fortsatt av en betydande andel fossil produktion, till exempel från gas- och kolkraftverk. Nästan 40 procent av den el som förbrukas i EU kommer från kraftverk som bränner fossila bränslen. I Sverige är cirka två procent av elproduktionen fossil.

EU:s elsektor förväntas vara en nyckel för att unionen ska kunna uppnå nettoklimatneutralitet 2050. För att detta ska kunna ske måste sektorns växthusgasutsläpp minska drastiskt under detta årtionde. International Energy Agency (IEA) presenterade 2021 en färdplan för energisektorns väg mot nettonollutsläpp globalt.

I den uppmanar IEA världen att sluta investera i nya fossila projekt omgående. I IEA:s färdplan behöver tillväxten av solel och vindkraft till 2030 uppgå till drygt 1 000 GW per år fram till 2030 (drygt fyra gånger mer än vad som installerades under 2020). 2050 ska 90 procent av världens elproduktion komma från förnybar produktion, varav 70 procent från sol- och vindkraft. EU har fastställt ett bindande mål om att 32 procent av elen ska genereras av förnybara energikällor i EU:s energimix fram 2030.

Exempel 7: Dataanalys möjliggör spårning av förnybar el

Utmaning: El- och fjärrvärmeproduktionen är en av de största källorna till koldioxidutsläpp globalt och många företag förbinder sig till att använda 100 procent förnybar energi för att nå sina hållbarhetsmål. För att uppfylla denna ambition krävs ett pålitligt sätt att spåra förnybar el. Även om framsteg har gjorts när det gäller förnybara energikällor och åtaganden finns det en grundläggande brist i övervakningen av källan och mängden energi som förbrukas. Det nuvarande systemet har inget sätt att matcha utbudet av förnybar energi med efterfrågan på denna energi på timbasis. Energin kan komma från förnybara källor eller vara producerad av fossila bränslen. Utan insyn i utbud och efterfrågan kan marknadskrafterna inte verka för att se till att efterfrågan på förnybar energi tillgodoses.

Lösning: Vattenfall använder Microsofts Azure-tjänster, inklusive Microsoft Azure IOT Central och Microsoft PowerBI, för att bygga och leverera en lösning som gör det möjligt att matcha förnybar energiproduktion med efterfrågan 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Energi som produceras från förnybara källor mäts varje timme, och förbrukningen mäts med hjälp av smarta mätare som installerats på platser där energi används. Transparensen som lösningen ger ökar förståelsen för energianvändning och klimatpåverkan.

Med lösningen kan företagen se om deras åtagande om 100 procent förnybar energi täcker varje förbrukningstimme och om de kan omvandla inköp av förnybar energi till klimat- påverkan. Den gör det lättare för energileverantörer att förstå efterfrågan på förnybar energi timme för timme och vidta åtgärder för att hjälpa produktionen att möta efterfrågan. Genom att kombinera det befintliga systemet för ursprungsgarantier (GO:s) för spårning av förnybar el med en digital lösning för att matcha konsumtion med förnybar elproduktion på timbasis, kan Vattenfall ge elkunderna information om källan till deras energi – inte bara på månads- eller årsbasis, utan på timbasis.

Den här lösningen bidrar till öppenhet i klimatfrågan genom mer detaljerad spårning av förnybar el. Med hjälp av ursprungsgarantier kan slutkonsumenterna välja el från en viss källa, vilket gör det möjligt för dem att välja el som uteslutande kommer från förnybara energikällor som vindkraft, solenergi eller vattenkraft.

Teknologi: IoT, datanalys, smarta elmätare Partners: Microsoft och Vattenfall