Hoppa till innehåll

Bygg- och fastighet (Contech och Proptech)

”Visionen är att kunna få helhetsbilden av klimatpåverkan för fler och större delar av olika byggprocesser – till exempel på stadsplanenivå.”

Karin Hurtig Arkitekt SAR/MSA, Sweco

Värdekedjan för bygg- och fastighetssektorn i Sverige, inom EU och globalt är omfattande och inbegriper flera olika utsläppsintensiva steg. FN:s miljöprogram UNEP uppskattar att sektorn på global nivå står för 35 procent av den slutliga energianvändningen och ungefär 38 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen – eller över 20 procent av de totala globala utsläppen – inräknat de utsläpp som skapas av den energiproduktion som krävs för till exempel uppvärmning, elektricitet och produktion av byggmaterial. Inom EU står enbart uppvärmningen av kommersiella fastigheter för 12 procent av unionens totala utsläpp. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp i alla steg av livscykeln – från byggnation, användning, renovering och rivning – bedöms utgöra hela 36 procent av de totala utsläppen. Både på global nivå och inom EU beror de höga utsläppen från sektorn på att energiproduktionen i hög grad är fossil.

De svenska utsläppen från uppvärmning av fastigheter och lokaler samt elektriciteten som behövs för att driva dem är låga i en internationell kontext eftersom den svenska elmixen har väldigt lite av fossila inslag. Den svenska bygg- och fastighetssektorn ger däremot upphov till betydande utsläpp i övriga delar av värdekedjan. Enligt Boverket var de totala utsläppen från sektorn 11,7 miljoner ton CO2e år 2019 – motsvarande 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Om utsläppen från importerade produkter och tjänster kopplade till sektorn räknas in, exempelvis miljöfarliga kemikalier, genererade sektorn hela 19,3 miljoner ton CO2e under samma år – nästan 38 procent av de totala territoriella utsläppen.

Exempel 2: 3D-modellering möjliggör minskad klimatpåverkan i byggsektorn

Utmaning: En betydande andel av utsläppen som en byggnad genererar ur ett livscykelperspektiv uppstår vid själva byggprocessen. Enligt Boverkets siffror genererade byggverksamheten för nybyggnationer inhemska utsläpp om nästan 5 miljoner ton CO2e år 2019, och ungefär 10 miljoner ton CO2e om även utsläppen från importerade varor och tjänster räknas in. I dessa utsläpp innefattas bland annat processer kopplade till tillverkning av olika byggmaterial såsom cement samt stål- och järnprodukter. Bygg- och anläggningssektorn konstaterar i sin färdplan för fossilfrihet från år 2018 att klimatpåverkan av tillverkningen av byggmaterial utgör den främsta anledningen till utsläppen i byggskedet och att detta steg står för omkring 80 procent av dess klimatpåverkan.

Lösning: Eftersom en stor del av utsläppen som en byggnad ger upphov till uppstår tidigt i värdekedjan, finns det stor potential i att minska utsläppen genom att så tidigt som möjligt i byggprocessen göra medvetna val kring bland annat material och utformning av byggnader. Genom att digitalisera planerings- och projekteringsfasen och kombinera det med data för vilka utsläpp olika material leder till kan bygg­branschens aktörer redan vid ritbordet göra val som minskar byggnadens klimatpåverkan. Arkitektur- och teknikkonsult­företaget Sweco har utvecklat tjänsten C3 Carbon Cost Compass, ett digitalt beräkningsverktyg med direkt koppling till en 3D-modell som ger möjligheten att se vilka utsläpp som materialval och -sammansättningar i olika byggnads- delar kan komma att leda till i en färdig byggnad. Verktyget erbjuder möjlighet att jämföra olika material utifrån klimatberäkning, kostnadskalkyl, relevant jämförelsedata och i enlighet med Boverkets krav för klimatdeklaration. Med lösningen kan aktörer inom byggsektorn med några enkla knapptryck till exempel se hur användning av trämaterial i stället för stål för vissa byggdelar i ett projekt kan minska klimatpåverkan med uppskattningsvis 70 procent.

Teknologi: Digital 3D-modellering och utsläppskalkylering

Partners: Sweco och ByggVesta