Hoppa till innehåll

Trots hög arbetslöshet och ekonomisk oro är rekryteringsbehoven fortsatt höga bland svenska förtag. Det gäller inte minst inom techbranschen där åtta av tio företag har försökt att rekrytera nya medarbetare de senaste sex månaderna men där fyra av tio rekryteringsförsök har misslyckats. Det visar en ny enkätundersökning som Svenskt Näringsliv lanserade idag.

Rekryteringsbehoven bland TechSveriges medlemsföretag är fortsatt stora och ökar över tid 

Resultaten i Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att åtta av tio techföretag har försökt att rekrytera medarbetare de senaste sex månaderna. Det kan jämföras med 6 av 10 rekryteringsförsök som är genomsnittet för samtliga företag i undersökningen.  

Större techföretag gör fler rekryteringsförsök än företag med färre anställda. Bland företag med fler än 50 anställda uppger 99 procent att de har försökt att rekrytera de senaste sex månaderna. Motsvarande andel bland företag med t.ex upp till fyra anställda var 37 procent.  

System-och mjukvaruutvecklare, ingenjörer, projektledare och tekniker är de yrkesroller som techföretagen eftersöker mest. Det överensstämmer i huvudsak med resultaten från TechSveriges senaste rapport om kompetensbehoven inom tech.

De senaste åren har rekryteringsbehoven hos techföretagen fortsatt att ligga på höga nivåer och har sedan 2021 ökat med tre procent. Kompetensbehoven inom techbranschen är välkända och har också bekräftats i TechSveriges återkommande kompetenskartläggningar. Vår senaste kartläggning visar på ett behov av 18 000 specialister årligen fram till 2028.   

Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning visar dock att det är långt ifrån alla kompetensbehov som tillgodoses vid rekrytering av nya medarbetare.   

Nästan fyra av tio rekryteringsförsök misslyckas  

Bland techföretagen som har försökt att rekrytera nya medarbetare de senaste sex månaderna är det nästa 40 procent som anger att rekryteringarna har misslyckats.  

Misslyckade rekryteringsförsök har stora konsekvenser för techföretagen. Nästan hälften anger att det har förhindrat deras planerade expansion. En nästa lika stor andel, 46 procent, anger att de har fått tacka nej till affärer och uppdrag på grund av misslyckade rekryteringsförsök.  

Brist på rätt kompetens är ett av de avgörande hindren till misslyckade rekryteringsförsök 

Resultaten i Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att techföretagen har utmaningar att hitta rätt kompetens på samtliga utbildningsnivåer. Störst är svårigheterna att hitta personer med högskoleutbildning, vilket också är den utbildningsnivå som flest techföretag efterfrågar.  

Det är också en hög andel av techföretagen, 67 procent, som anger att det är svårt att rekrytera från gymnasiala yrkesprogram. Det är viktigt att sätta dessa svar i relation till andelen som faktiskt har sökt kompetens på den utbildningsnivån, vilket utgör 20 procent av alla techföretag som deltog i undersökningen.  

Sökande matchar inte kraven på yrkeserfarenhet  

Bristen på yrkeserfarenhet är en viktig orsak till att techföretagen har svårt att hitta rätt kompetens. Det anger åtta av tio techföretag i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Höga lönekrav samt brist på utbildade är andra orsaker som utgör hinder vid rekryteringar.  

Kraven på yrkeserfarenhet är över lag höga inom techbranschen. Det visar också TechSveriges senaste kompetenskartläggning där samtliga roller förutom en (support) kräver minst tre års yrkeserfarenhet. Högst är kraven när det gäller ledarskapskompetens men de är nästan lika höga när det gäller informations-och cybersäkerhet.  

Höga krav på yrkeserfarenhet är en utmaning både för techföretagen som ska hitta kompetensen och sökande som ska uppfylla kraven. Men det finns åtgärder att vidta. För blivande och nuvarande studenter är det viktigt att välja en utbildning med stark arbetslivsanknytning. Det kan exempelvis handla om att man söker sig till en utbildning där det ingår praktik eller att man gör sitt examensarbete/uppsats hos ett techföretag. Internship och traineeprogram är också viktiga instegsjobb till de mer seniora roller som efterfrågas i branschen.  

För techföretag och techbranschen återstår ett arbete med att sänka trösklarna in till techjobben och bredda rekryteringen av medarbetare i olika åldrar och med olika erfarenhet. Det kan också handla om att skapa tydligare karriärvägar eller karriärtrappor på olika nivåer inom organisationen och bolaget.  

En viktig förutsättning för att kunna ta sig an och utveckla juniora medarbetare är möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling. Det finns många goda exempel på detta i techbranschen men även stora skillnader. För små-och medelstora företag som saknar strategiska HR-funktioner är det en särskild stor utmaning att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.  

TechSverige anser att det krävs det bättre möjligheter för organisationer att investera i sina anställdas kompetens. Sådana investeringar kan direkt påverka företagets produktivitet och effektivitet. En viktig lösning är att stärka incitamentet och möjligheterna att göra skatteavdrag för investeringar i kompetensutveckling.  

Lösningar på kompetensbristen  

TechSverige har sedan 2012 genomfört återkommande kartläggningar om behovet av digital spetskompetens. Resultaten av våra kartläggningar och andra undersökningar har konsekvent pekat på en påtaglig brist. Denna kompetensbrist kan inte enbart förklaras av ett högt konjunkturläge utan den är strukturell och är bestående över tid.  

För att möta denna utmaning och stärka Sveriges konkurrenskraft krävs beslutsamma insatser och tydliga mål. Länder som Sydkorea, Japan, Nederländerna och Kanada, har redan agerat i denna riktning genom att utbilda och utveckla IT-specialister i stor skala. 

Regeringen bör i likhet med vad flera andra länder har gjort, sätta ett tydligt mål med en ökning om 100 000 it-specialister fram till 2030 och verka för att nå målet. Det är kritiskt att Sverige agerar kraftfullt för att inte halka efter. För att uppnå detta är både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder nödvändiga. Det behövs reformer som gör att utbildningssystemet som helhet bättre svarar mot techsektorns och övriga arbetsmarknadens kompetensbehov samt åtgärder för att locka fler att söka sig till techjobben.  

Läs mer om TechSveriges förslag i rapporten: TECHSVERIGE-RAPPORT-KOMPETENSBEHOVEN-INOM-TECH-ONLINE-VERSION.pdf 


Ana Andric
Näringspolitisk expert
TechSverige