Hoppa till innehåll
TechSveriges kompetensråd

Kompetens­brist i fokus när IT-Kompetensrådet fick besök av statssekreterare

Techsektorns rekryteringsbehov och den skriande kompetensbristen var i fokus när Samuel Engblom, statssekreterare för högre utbildning och forskning, gästade TechSveriges  IT-kompetensråd i maj. Det blev en givande dialog om gemensamma utmaningar och tänkbara vägar för att matcha utbildningsinsatser mot arbetsmarknadens behov – och riskerna med att låta bli.

– Våra studier visar att bristen är enorm, det saknas 70 000 IT-specialister till 2024 och det drabbar inte bara företagen i techbranschen, utan hela Sverige och vår välfärd, konstaterade TechSveriges näringspolitiska expert Ana Andric.

Flera av TechSveriges medlemsföretag vittnade om den extrema situationen i efterdyningarna av pandemin, där den accelererade  digitaliseringen har ökat efterfrågan på deras tjänster. Den bistra sanningen är att företagen får svårt att leverera – eller i värsta fall tvingas tacka nej till uppdrag – på grund av svårigheten att hitta rätt kompetens. Det drabbar i förlängningen hela Sverige då såväl företag som offentliga aktörer i vitt skilda branscher – varav många med med viktiga samhällsuppdrag – är beroende av leveransen.

Slår tungt mot hela samhället

– Vi har kunder inom sjukvården, skolan och energisektorn – viktiga samhällsbärande funktioner – och enorm efterfrågan på våra tjänster. Men får vi inte in den kompetens vi behöver kan vi inte tillsätta uppdragen och då slår det tungt mot hela samhället, sade Anna Gulliksen som är chef för rekrytering på konsultbolaget Tieto Evry som sysselsätter 4500 personer i Sverige och i dagsläget har 330 IT-tjänster vakanta.

–  Bristen gäller framför allt utvecklare, men också arkitekter, analytiker, projektledare och testare. Om vi inte får tag i dem blir vi tvungna att skjuta upp projekt eller lägga jobb utomlands.

Beatrice Silow, chef för kommunikation och kultur på Nexer Group  påtalade samma erfarenhet.

– Vi har en tillväxt på över 35 procent, vilket är mycket, men den hade kunnat vara ännu högre om vi hade kunnat rekrytera fler medarbetare med efterfrågad kompetens. För att i alla fall delvis lösa problemet söker vi medarbetare från Indien, Brasilien Polen och Ukraina, berättade hon.

Johan Liberson försäljningsdirektör på Ework, som förmedlar konsulter, sade sig märka av kompetensbristen i den offentliga sektorn, vilken även påverkas av dyra inlåsningseffekter i olika uppdrag.  Entreprenören Yashar Moradbahkti på Lingio konstaterade å sin sida att snabbväxande startup- och scaleup-bolag i hög grad säkerställer sitt behov av att snabbt få in kompetens genom att anställa utrikesfödda och vid behov ombesörja löpande kompetensutveckling.

– Det behöver vi fortsätta göra, men det kommer också behövas flera nya utbildningsformer, så att människor snabbt kan växla spår och utbilda sig mitt i livet och byta karriär, fastslog han.

Kräver krafttag på utbildningsfronten

TechSveriges studier visar att fler måste utbilda sig inom tech – och att fler måste avsluta sina studier. Högskolan har en viktig roll för kompetensförsörjningen inom techbranschen. Fler måste söka sig till techutbildningar, och fler måste avsluta sina studier.  Ny statistik som TechSverige sammanställt visar att avhoppen från högskolans IT-utbildningar är påfallande stora, särskilt i tidiga skeden.  Det är viktigt att få bukt med problemet och öka engagemanget och genomströmningen.

Utöver det krävs riktade satsningar på kortare utbildningar mitt i livet och åtgärder som underlättar för arbetsgivare att vidareutveckla sin personal. Även här borde högskolan gå näringslivet till mötes och i högre grad anpassa utbildningar efter rådande behov och efterfrågan.

– Ska behovet av 70 000 IT-experter till 2024 kunna tillgodoses krävs riktigt kraftfulla åtgärder, konstaterar TechSveriges  Ana Andric.

 

Rådets 7 medskick till Samuel Engblom och regeringen är att:

1. Minska avhoppen. Ge högskolor och yrkeshögskolor i uppdrag att vidta åtgärder för att minska avhoppen på utbildningar med lägre examensgrad än genomsnittet. Resurser bör knytas till uppdraget.

2. Samordna utbildningsutbudet. Utbudet av utbildningar inom IT behöver samordnas mellan högskolan och yrkeshögskolan. Vissa IT-utbildningar på högskolan kan till exempel vara mer lämpade att bedrivas som kortare YH- utbildningar.

3.Öka arbetslivsanknytningen i utbildningar. Samverkan mellan högskolan och näringslivet bidrar till att stärka utbildningarnas relevans och kvalitet. Det krävs mer incitament för att öka samverkan i högskolan.

4. Stärk tillgången till livslångt lärande. Det måste finnas fler möjligheter att återgå till högskolan och yrkeshögskolan för att bygga på eller komplettera med utbildning genom hela yrkeslivet.

5. Hela utbildningskedjan måste hålla hög kvalitet. Den eftergymnasiala utbildningen kan inte kompensera för brister på lägre utbildningsnivåer. Det är viktigt att studenterna har rätt kunskaper med sig till högskola och yrkeshögskolan för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

6. Intresset för tech måste väckas tidigt. Det behövs riktade insatser för att tidigt väcka intresset för tech hos såväl tjejer som killar. Digitalisering behöver integreras i undervisningen på alla nivåer. Det är också viktigt att lärare har adekvat digital kompetens.

7. Underlätta för internationella talanger att komma till Sverige och stanna kvar. Utmaningar med att få uppehållstillstånd före, under och efter studier utgör hinder för att attrahera spetskompetens till Sverige. Inrätta en talangexpress och stoppa kompetensutvisningar!