Hoppa till innehåll
Publicerad i Altinget den 8 april 2021

Nyligen lämnade utredningen om ett pantsystem för småelektronik sina förslag till regeringen. Utredningen presenterar förslag på pantsystem och alternativet pantbevis för mobiler men rekommenderar istället ett skärpt producentansvar för att öka insamling av elektronik. IT&Telekomföretagen välkomnar detta då ett utökat ansvar skulle vara betydligt mer kostnadseffektivt och sannolikt ge bättre miljöeffekter än ett pantsystem eller pantbevis. Fokus måste flyttas från återvinning till ökad återanvändning.

Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag för att öka insamlingen och återvinningen av bl a. mobiler och på så sätt bidra till resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Att som enda land i Europa skapa ett nationellt pantsystem för mobiler skulle vara djupt olyckligt, av flera anledningar.

  • Det pågår redan ett arbete inom EU för att se över ett liknande belöningssystem. Att införa ett svenskt och sannolikt mycket kostsamt system i nuläget skulle skapa parallella processer, handelshinder för svenska företag och försämrad svensk konkurrens utan någon direkt miljönytta. I den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar regeringen på EU:s betydelse för cirkularitet på marknaden och vikten av att frågor hanteras i ett internationellt sammanhang.
  • Sverige verkar på en global marknad, både vad gäller köp av mobiler och återvinning av elektronik. Givet att pant måste läggas på produktens pris vid försäljning skulle det kunna leda till att kvalitets- och hållbarhetsmässigt sämre men billigare mobiler köps in via utländska leverantörer, något som förkortar livslängden på den svenska marknaden och i praktiken leder till att flera år av cirkularitet för produkten går förlorad genom en för tidig återvinning. Ett sådant system riskerar att stå i direkt konflikt med EU:s miljömål.
  • Vi måste dra lärdom från genomförandet av den svenska kemikalieskatten som bland annat redan lett till högre priser på elektronik för konsumenter och skapat en stor administrativ börda för branschen utan att ha genererat någon positiv miljöeffekt.
  • Ett pantsystem eller pantbevis kan attrahera brottslig verksamhet och leda till att Sverige blir ett mottagarland av andra länders avfall.

Branschen står självklart bakom ökad återvinning men det är lika viktigt att främja återanvändning. Sverige är ledande i Europa vad gäller återtag av mobiler. Flertalet elektroniktillverkare och återförsäljare har sedan flera år tillbaka inbytesprogram eller liknande tjänster som går ut på att konsumenter kan lämna in en gammal produkt mot någon form av ersättning. Volymerna i programmen är ständigt ökande. En stor andel av fungerande insamlade mobiler i Sverige exporteras redan vidare i Europa för fortsatt användning. Statistik och dataunderlag om detta saknas i beslutsunderlaget till utredningen, t ex om import och export av nya och begagnade mobiltelefoner.

Sverige måste agera genomtänkt och utifrån ett korrekt beslutsunderlag. Ge branschen möjlighet att ta fram rättvisande data och att förbättra informationen till konsumenter om hur t.ex. mobiler kan återlämnas för att lägga grunden för ett förändrat konsumentbeteende. Branschen vill även skapa ett generiskt återtagssystem inte bara för mobiler utan även för t ex surfplattor och datorer. Därutöver vill branschen införa krav om att alla mobilförsäljare är anslutna till certifierade återvinningspartners.

Vi uppmanar regeringen att ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av småelektronik. Detta genom att ta vidare utredningens förslag om skärpt producentansvar och invänta den europeiska processen. Detta är mer kostnadseffektiv, gynnar svensk konkurrenskraft och ger bättre och snabbare miljöeffekter.

Frida Faxborn, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality, Telenor och ordförande IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd