Hoppa till innehåll

Spridningen av coronaviruset är en stor chock för tillväxtutsikterna för ekonomin. För att dämpa effekterna av coronavirusets utbrott har flera ekonomiska åtgärder vidtagits. Här sammanfattas några av de åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna hittills har presenterats med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringens beslut och initiativ inom området ekonomi, näringsliv och finans finns samlat på regeringen.se.

Andra åtgärder som vidtagits för att mildra de samhällsekonomiska effekterna

Riksbanken – Lån till bankerna för att säkra vidareutlåning till företag

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen till svenska företag. Riksbanken har också meddelat att man under året avser köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/

Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav

Finansinspektionen kommer att sänka det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent.

https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2020/fi-sanker-den-kontracykliska-kapitalbufferten-till-noll/

Samhällsviktig verksamhet – så ska samhället fortsätta fungera även om skolorna skulle behöva stängas

Den 20 mars togs ett regeringsbeslut om vilka samhällssektorer som bör räknas som samhällsviktig verksamhet. Personer som arbetar inom dessa sektorer kan känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs om förskolor och skolor skulle stängas. MSB har arbetat med att ta fram föreskrifter som närmare preciserar yrken – verksamheten ”infrastruktur för elektroniska kommunikationer” omfattas av definitionen ”samhällsviktig verksamhet”.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/sa-ska-samhallet-fortsatta-fungera–aven-om-skolorna-skulle-behova-stangas/

https://www.msb.se/contentassets/0607c97a1b3f4692b80372c68d9a6d7a/msbfs-2020-3-foreskrift-slutlig-rattad.pdf