Hoppa till innehåll

Höj ambitionerna – en politik för Sverige som världsledande technation

För att bygga Sverige starkt för framtiden behövs stärkt konkurrenskraft och tillväxt. Sveriges konkurrenskraft och
våra möjligheter att attrahera långsiktiga investeringar är avhängigt vår förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter.
Genom att omfamna den tekniska utvecklingen kan hela samhället dra nytta av digitaliseringens möjligheter, vilket
innebär ökad delaktighet och sammanhållning, bättre välfärd och effektiva institutioner. Därför behövs en ny och ambitiösare
politik som är resultatinriktad och som kommer hela samhället till del. Den bör bygga på följande delar:

1. Politiskt engagemang med högre ambitioner för ett digitalt ledande Sverige efterlyses.
Sveriges digitaliseringspolitik behöver bli tydligare och mer resultatorienterad. Sverige kan inte klara att möta vår tids samhällsutmaningar utan att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringspolitiken ska främja delaktighet för alla och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. För det behövs ett politiskt engagemang och ansvarstagande samt en sammanhållen politik. Digitaliseringspolitiken ska framgå av regeringsförklaringen. Regeringen måste ha konkreta och högt ställda digitaliseringsmål. Det räcker inte att bara ha mål som säger att vi ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi behöver och har möjlighet att inom vissa områden också leda den digitala utvecklingen och skapa innovationer som stärker Sveriges utveckling, konkurrenskraft, klimatomställning och välfärd. Vidare behövs ett politiskt engagemang och kunnande i hela riksdagen och Regeringskansliet. Hämta inspiration från Finland
och utbilda politiker och departement i teknik och techpolicy för att öka deras förståelse och roll i
den förändring som pågår.

2. En regering som tar ansvar – säkerställ styrning
och ledning som accelererar och stödjer utvecklingen.

Vi måste växla upp den digitala omställningen
och regeringen behöver här ta ett ledarskap så
att digitaliseringsfrågorna genomsyrar det dagliga
arbetet inom olika politiska sakområden för att
snabbt identifiera behov och främja hanteringen av
dessa. Varje statsråd ska ha ett tydligt digitaliseringsuppdrag i sin portfölj. Regeringen behöver säkerställa en struktur som gör att digitaliseringspolitiken och att angelägna förslag faktiskt genomförs, att en löpande genomlysning av Sveriges utmaningar görs och förslag på reformer lämnas samt att digitaliseringspolitiken följs upp och utvärderas av ett självständigt organ.