Hoppa till innehåll

Framtidssäkra välfärden och offentlig sektor med tech

För att framtidssäkra den svenska välfärden, möta den demografiska utmaningen och öka både effektivitet och kvalitet behövs investeringar i den digitala transformationen inom offentlig sektor, inte minst inom välfärden. Tekniken kan i människans tjänst sätta den enskilda medborgaren i fokus och bidra till mer individ­anpassade lösningar och därmed till ökad livskvalitet. Det offentliga behöver stärka samspelet med marknaden för att lyckas. Staten behöver ta ett mer samlat och kraftfullt grepp om digitaliseringen inom offentlig sektor och accelerera utvecklingen i nära samspel med regioner, kommuner och tech­branschen inom följande områden:

27. Samspela med marknaden för en säker och kostnadseffektiv nationell digital infrastruktur och it-drift.
För att accelerera innovation och tjänste­utveckling på marknaden till gagn för såväl samhälle som den enskilde, behöver staten i samarbete med näringslivet investera i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur och i datadelning inom bl.a. hälso- och utbildningsområdet. För att säkerställa den offentliga sektorns behov av säker och kostnadseffektiv it-drift behöver samverkan med privata aktörer stärkas och de förslag som lagts fram av den så kallade it-driftsutredningen om att tjänsterna i första hand ska levereras av privata aktörer genomföras.

28. Inför öppna standardiserade gränssnitt för dataöverföring som standard. Offentliga aktörer bör vara skyldiga att dela öppna API:er, och åläggas krav på offentligt öppna och delade data för att accelerera tech­branschens möjlighet att skapa smarta lösningar för samhället och medborgaren i stort. Detta skapar också viktiga förutsättningar för storskaligt införande och en konkurrenskraftig marknad.

29. Öka intresset hos fler techföretag för den offentliga marknaden. Antalet anbud på den offentliga it-marknaden minskar. Många bolag vittnar om svårigheten och snårigheten att agera på den offentliga marknaden och de krävande upphandlingsprocesserna. Dessutom att deras lösningars potential inte tas till vara fullt ut. Samtidigt är den offentliga marknaden väldigt viktig för många bolag. När ny teknik skapar banbrytande möjligheter behövs ett tydligt samspel mellan näringsliv och det offentliga. Det finns mycket att göra på båda sidor. Det offentliga behöver bland annat ha modet att upphandla på funktion och resultat i större utsträckning. För att förverkliga detta behövs en hög beställarkompetens och digital mognad. Innovationsupphandlingar, innovationspriser och utfallskontrakt är möjliga vägar framåt för att skapa tekniska genombrott och ta vara på potentialen med hälsodata, datadrivna lösningar och AI för att öka patient­säkerheten och stärka forskningen. Det behövs en mer sömlös datadelning mellan olika aktörer, såväl privata som offentliga inom vård och omsorg.

30. Skapa en samtyckesfunktion för användning av exempelvis hälsodata för myndigheter, kommuner, regioner, privata vårdgivare, forskning och välfärdstjänster.
Genom att stärka individens möjligheter att bidra med data på ett tryggt sätt förenklas också forskningens möjligheter att använda dessa data. Här har staten en viktig roll att spela. Ökad tillgång till sådan data är ett kraftfullt bidrag till utvecklingen av AI, beslutsstöd och maskininlärning, som i sin tur kan leda till förbättrad hälsa och ökad patient­säkerhet. Det stärker också svensk life science (livsvetenskap).

31. Accelerera användandet av healthtech och välfärdsteknik. Nya innovativa healthtechlösningar och välfärdsteknik till exempel för egenmonitorering, ökad trygghet och prevention är av stor vikt, inte minst för kroniskt sjuka, multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning. Tech är en förutsättning för kvalitativ distribuerad vård och omsorg där trygghet, självständighet och en ökad delaktighet i sin egen hälsa är tydliga vinster. Här finns också stora vinster för samhället. Användningen av healthtechlösningar och välfärdsteknik behöver accelereras genom att ta nya grepp kring incitament för den enskilde, ersättningsmodeller, standarder, och initiala investeringar i organisation och digital kompetens.

32. Korsbefrukta tech och life science för nya svenska exportmöjligheter. Utvecklingen inom tech har i många branscher varit banbrytande. Inom life science har den nyttan inte tagits tillvara fullt ut. Den starka svenska techsektorn har potential att bidra till att Sverige blir en ledande life science-nation. För att främja detta behöver förutsättningarna för korsbefruktning av branscherna stärkas och en förstärkning av marknadens möjligheter att bidra till användning av tech inom hälso- och sjukvården samt life science i stort öka. Det behövs en ny innovationsplattform för samverkan mellan tech och life science, som möjliggör för olika aktörer inom såväl akademi, institut som näringsliv att driva på utvecklingen av nya innovativa lösningar.