Hoppa till innehåll

Kompetensbristen inom tech har länge varit stor och nu är behovet akut. 70 000 IT-specialister kommer att saknas redan år 2024 och regeringen behöver omgående genomföra riktade insatser för att minska bristen både på kort och lång sikt. Strukturomvandlingen, som driver den digitala omställningen i samhället, förändrar också sätten vi arbetar och bedriver verksamhet på. Det kommer att öka behoven av kompetenshöjande insatser inom många yrken, exempelvis inom vård och omsorg. Men också för att möjliggöra innovationer inom flera viktiga utvecklingsområden, inte minst klimatomställningen.

3. Stärk förutsättningar till omställning och kompetens­utveckling. Det krävs incitament för såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare för att öka omställningen och kompetens­utvecklingen på arbetsmarknaden. Exempelvis krävs öronmärkta resurser om högskolan och yrkeshögskolan ska öka tillgången till korta och flexibla utbildningar som är anpassade efter arbetslivets behov av omställning och kompetens­utveckling. Arbetsgivare behöver också ges incitament för att kunna investera i personalens kompetens med ett breddat kompetensavdrag.

4. Satsa på forskning och starka forskningsmiljöer inom digitalisering. Finansieringen av forskning om digitalisering och digitala verktyg behöver stärkas och prioriteras av regeringen. Samverkan mellan forskning och näringsliv samt forskning och utbildning bör utgöra krav vid fördelning av anslagen för att stärka branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

5. Inrätta en talangexpress till Sverige och stoppa kompetensutvisningarna. Regeringen bör införa ett utvidgat talangvisum för efterfrågad kompetens samt säkerställa jämn och hög kapacitet att handlägga dessa ansökningar. Regeringen bör också verka för att Sveriges attraktivitet som kunskapsnation och slutdestination ökar genom förutsägbara regelverk och proportionerliga åtgärder vid felaktigheter.

6. Öka ingången till och genomströmningen från techutbildningar inom högskola och yrkeshögskola. För vissa utbildningar och inriktningar är genomströmningen knappt 50 procent. Satsningar på validering, kompletterande utbildning eller preparand­utbildning kan bidra till fler vägar in i utbildning samt öka genomströmningen.

7. Genomför ett nationellt digitalt kompetenslyft bland lärare och rektorer. Lärare och rektorer behöver en adekvat utbildning och kompetens­utveckling. Se över lärar­utbildningen och för in digital kompetens som ett centralt kunskapsområde.

8. Se till att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet. Trots förändringar i läroplaner och införande av programmering i skolan har digital kompetens fortfarande en för liten roll i undervisningen. Digitalisering bör genomgående integreras i utbildning och skolans verksamhet för att både stärka och väcka intresset hos elever och studenter.

9. Öka intresset för tech och främja digital inkludering. Det finns fortfarande ett digitalt utanförskap bland människor som av olika skäl inte deltar alls eller väldigt lite i det digitala samhället. Det är viktig att alla samhällsaktörer tar ett större ansvar för att öka delaktigheten och förståelsen för digitalisering och tech. Det behövs riktade insatser för att tidigt väcka intresset för digitala verktyg hos såväl tjejer som killar. Insatser behövs även för personer i arbetsför ålder och högre upp i åldrarna.