Hoppa till innehåll
TechSveriges medlemsråd Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

TechSverige har under många år varit, och är fortsatt, engagerat i miljölagstiftning, miljökrav inom ramen för offentlig upphandling, sociala krav knutna till tillverkningen av produkter, energieffektiviseringar och den digitala teknikens roll för att minska miljöbelastningen inom samhällets alla sektorer och samverkar med Regeringskansliet och relevanta myndigheter.

TechSverige fungerar ofta som remissinstans och har bl.a. deltagit i framtagande av diverse rapporter som lämnats till regeringen, samarrangerat seminarier, samt deltagit i olika fora inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.

TechSverige har bidragit till att bilda El-Kretsen vars syfte är att hjälpa de företag som anslutit sig till kretsen – producenterna på den svenska marknaden – att uppfylla sitt producentansvar, vilket i huvudsak regleras i förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) samt förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

TechSverige tog redan i mitten av 1990-talet initiativ till IT Miljödeklaration för informations- och kommunikationssystem som sedan 2006 är en internationell standard genom ECMA International (ECMA-370), se mer under frågan nedan

TechSverige har genom åren även aktivt deltagit, både genom styrelsearbete och såsom expertis, i Miljöstyrningsrådets arbete att bland annat ta fram upphandlingskriterier som stöd för upphandlare och inköpare med ett fokus på miljö, hållbarhet och ett socialt ansvarstagande. Miljöstyrningsrådet övergick 2015 till den nyskapade myndigheten Upphandlingsmyndigheten.

Hur arbetar IT- och telekombranschen med hållbarhet?