Datarådets ställningstagande: Lagstiftning

Digitaliseringen rör sig snabbare än lagstiftningen – behovet av anpassningsförmåga och breddad kompetens är stort.

Digitaliseringen är en strukturomvandlingskraft som snabbt och kontinuerligt ändrar förutsättningarna för hur marknader och samhällen fungerar, vilket medför stora utmaningar i arbetet med att utveckla och anpassa framtidssäkra lagar och regler.

Hänsyn till individens integritet, liksom ett balanserat skydd av skapare och utvecklares rättigheter är viktigt. Lika viktigt för att möjliggöra de samhällsnyttor som datadriven innovation erbjuder, är en framåtlutad politisk ansats där lagstiftaren utgår ifrån den potentiella nyttan samtidigt som utmaningar erkänns och adresseras.

För att åstadkomma denna balans mellan möjligheter till databehandling och skydd krävs att många olika kompetenser nyttjas i lagstiftningsarbetet.

Principer vi ser är särskilt viktiga vid reglering som rör data och innehåll:

  • Teknikneutralitet – regler som är robusta i en tid av snabb förändring.
  • Avstå från detaljreglering – utgå från principer som medger förändring.
  • Särreglera först om marknaden misslyckats – ge marknaden möjlighet att pröva
    ny teknik och lösningar.

TechSverige arbetar genom Datarådet för att: Adressera den strukturella policyutmaningen.

Ökad koordinering av central reglering av datadriven innovation, som immaterialrätt och dataskydd, mellan berörda departement och utskott behöver stärkas och uppmuntras. Hastigheten i digitaliseringen gör grundläggande förståelse för teknik­utveckling och dess potential allt viktigare.

Att ge lagstiftaren rimliga möjligheter till balanserade avvägningar mellan olika intressen och därigenom maximera samhällsnyttan, samtidigt som risker minimeras, kräver:

  • Att samhällsnytta istället för risk är utgångspunkten för ny lagstiftning.
  • Förstärkta processer för gemensam beredning mellan såväl departement som riksdagsutskott så att fler perspektiv beaktas i lagstiftningsarbetet.
  • Ett digitalt kunskapslyft inom riksdag, regering och myndigheter.

Ladda ner ställningstagandet som PDF

Om Datarådet

Datarådet är ett medlemsråd med fokus på data- och innehållsrelaterade frågor såsom upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informations­säkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation. TechSveriges rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.